Ambassadør i Aalborg

Næringsfremme i Danmark

Ambassaden arbeider for å fremme norsk næringslivs muligheter i det danske markedet i samarbeid med offentlige og private aktører som Innovasjon Norge og NORWEP, og forskjellige interesseorganisasjoner, næringsklynger, akademia og bedrifter i Norge og Danmark. Samarbeidet foregår under paraplyen Team Norway.

Formålet med Team Norway er å bidra til å utnytte det store potensialet for handel og næringslivssamarbeid mellom Norge og Danmark. Arbeidet handler i stor grad om å skape nettverksrelasjoner og å støtte opp om aktiviteter drevet fram av næringslivet selv, men også å identifisere og formidle videre muligheter for norsk næringsliv i Danmark. Aktiviteter kan være tilretteleggelse av delegasjonsbesøk, organisering av nettverksarrangementer, støtte til markedsundersøkelser og annen type bistand til norske bedrifter som ønsker seg inn på det danske markedet. Visjonen er at seksjonen for næringsliv og handel blir en sentral og synlig samarbeidspartner for norsk næringsliv, akademia og myndigheter.

Prioriterte sektorer er:

  • Havvind: Danmark er verdensledende innenfor havvind, og har høye ambisjoner om flere havvindparker og energiøyer. Dermed er Danmark et relevant og nært land for den norske havvindindustrien. Det er stort potensiale for norske bedrifter som leverandører og rådgivere i ulike deler av verdikjeden.
  • Grønn skipsfart: Både Norge og Danmark ønsker en maritim næring uten utslipp i 2050. Den maritime næringen er bred og dekker alt fra shipping-selskaper og havner til små ferger og forskning. Det er gode muligheter for slike aktører i Danmark.
  • Grønt drivstoff: I Danmark satses det stort på grønt drivstoff (som ofte omtales som Power-to-X), som går ut på å bruke grønn kraft til å produsere hydrogen som kan omformes til ulike typer drivstoff. Næringen er i en tidlig fase men har bred politisk støtte, noe som gir gode rammebetingelser for vekst for aktører som ønsker seg inn på markedet.
  • Karbonfangst og -lagring (CCS): CCS er prosessen med å fange CO2 og lagre det under bakken. Det er også mulighet til å anvende CO2en til produksjon av drivstoff eller andre industriprosesser. Det er en stor satsning for både danske og norske myndigheter når det gjelder den grønne omstillingen. 
  • Helse: Norsk og dansk helsevesen står ovenfor mange av de samme utfordringene, og det er sentrale likheter i hvordan helsevesenet er organisert og bygget opp. Dette gjør Danmark til et attraktivt marked for løsninger som er etablert på det norske markedet. 

NDCC, advokatpartnersnapet Accura og DNB Danmark har utarbeidet et notat om å etablere seg i Danmark: Etableringsnotat (november 2023)  
På engelsk: Establishment in Denmark (nov.2023)