Statsborgerskap

syttende mai
Foto: © Petter Foss

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken nedenfor til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.

Noen må søke om å få beholde statsborgerskapet før de fyller 22 år. Dette gjelder ikke hvis du har bodd minst to år i Norge eller i Norden i 7 år. Les mer om bibehold av statsborgerskapet.

Dobbelt statsborgerskap
Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020.  Inntil da gjelder de eksisterende reglene om dobbelt statsborgerskap.

Nåværende regel: Den norske statsborgerloven tillater kun dobbelt statsborgerskap hvis du fikk ett statsborgerskap fra hver av foreldrene dine da du ble født, eller hvis du ikke kan løses fra ditt statsborgerskap. Søker du om et annet lands statsborgerskap, mister du ditt norske.

For øvrig er det  Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her. UDI har publisert en nyhetsartikkel om dobbelt statsborgerskap etter Stortingets vedtak (her)
Konvensjon om begrensning av tilfelle av dobbelt statborgerskap og om militære forpliktelser

Danmark tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. september 2015. Dette har utløst mange spørsmål fra norske borgere som bor i Danmark. Spørsmålet som går igjen, er om det nå også blir mulig for norske borgere som bor i Danmark å få dobbelt statsborgerskap. Norge har imidlertid ikke endret sin statsborgerlov ennå, og det er derfor viktig for oss å presisere at du mister ditt norske hvis du søker om dansk statsborgerskap.