Olje- og energiminister

1 år med næringsfremme

18. mars 2022 åpnet vi en egen seksjon for næringsliv og handel. Formålet er å bidra til økt handel og næringslivssamarbeid mellom Norge og Danmark gjennom en helhetlig, koordinert innsats innen næringsfremme. Vi samarbeider med en bred vifte av private og offentlige aktører, som inkluderer interesseorganisasjoner, næringsklynger og private bedrifter og myndigheter. Utover det arbeider vi tett med Team Norway hvor Innovasjon Norge og Norwegian Energy Partners er nøkkelaktører.

Fem sektorer i fokus
Seksjonen har prioritert fem sektorer, som er spesielt relevante for det dansk-norske samarbeidet. Det har i løpet av året blitt jobbet proaktivt med:

OEDs Klimaavdeling på besøk
Olje og energidepartementes klimaavdeling oppe i en av de største vindmøllene i Danmark på deres studietur i september 2022. Foto:OED

Havvind: Danmark er i verdenstoppen innenfor havvind, og de er i gang med å gjennomføre sine store ambisjoner om flere havvindparker og utbygging av energiøyer. Det er et enormt potensiale for norske bedrifter både som leverandører og rådgivere gjennom hele verdi- og forsyningskjeden. I oktober 2022 fikk Næringsseksjonen muligheten til å planlegge et to-dagers besøk  for olje- og energiminister Terje Aasland med grønn omstilling på agendaen. Besøket startet med lanseringen av DNVs årlige Energy Transition Outlook, hvor Aasland holdt et innlegg. Danske aktører delte sine erfaringer med den danske modellen og utfordringer for nettonullutslippsmålet i 2050. Deretter deltok ministeren på en rundebordsdiskusjon hvor temaet var hvordan Nordsjøen kan utvikles til å bli et grønt kraftsenter i Europa. Besøket var av interesse både for ministeren og dansk næringsliv, og det forsterket inntrykket av at Norge er en viktig samarbeidspartner innen fornybar energi.

Vision ferge
Foto:Sverre Hjørnevik/BrandNorway

Grønn skipsfart: Den maritime næringen dekker alt fra shippingselskap til små ferger og forskning. Dersom Norge og Danmark skal nå målet om en utslippsfri maritim næring innen 2050, kan tettere dansk-norsk samarbeid være et viktig steg i riktig retning.  

Grønt drivstoff: Power to X (PtX) dekker en rekke teknologier, som alle konverterer energi til ulike energibærere, eksempelvis hydrogen. Hydrogenet kan deretter brukes direkte i alt fra lastebiler, ferger eller industri, som ellers ville være vanskelige å elektrifisere. Selv om bransjen er i en tidlig fase, får den bred politisk støtte og er en avgjørende teknologi for å nå globale og nasjonale klimamål. Det norske firmaet NEL er verdens største produsent av elektrolyseanlegg, og Danmark satser spesielt på hydrogen og har ambisiøse produksjonsmål for 2030. Et tettere dansk-norsk samarbeid er en klar mulighet for å akselerere hydrogenindustrien.

Minsiter studietur Brussel CCS 2 2
Olje- og energiminister Terje Aasland om CCS på konferansen Northern Lights Summit i Brussel i juni 2022.

Karbonfangst- og lagring (CCS): CCS er en betegnelse på prosessen som involverer å fange opp CO2 og lagre det under bakken. Det er også mulig å anvende CO2 i industriprosesser. Slike anvendelser refererer da til CCU, bruk av den fangede CO2-en. Dette er en stor satsning for både danske og norske myndigheter, og det er et sentralt element i det grønne skiftet og ambisjonen om netto nullutslipp. Tidligere i mars var Project Greensand konsortiet det første i verden til å frakte CO2 over landegrenser for å lagre den under den danske havbunnen. Et prosjekt som har fått mye oppmerksomhet og hvor flere norske bedrifter har vært delaktige.  

 

Helse: Norsk og dansk helsevesen står overfor mange av de samme utfordringene, og det er sentrale likheter i hvordan helsevesenet er organisert. Dette gjør Danmark til et attraktivt marked for norske aktører. Nylig holdt ambassaden et møte, i regi av NorTrials, i ambassadens residens. Industri og forskningsmiljøer møttes for å finne ut av hvordan man på best mulig måte kan tilrettelegge for mer klinisk testing i Norge. Vi kan rapportere om god respons fra deltakerne.

Temadag digitale løsninger
Temadag om digitale hjemmeoppfølging 2. februar 2023

Sammen med den danske ambassade i Oslo og andre partnere arrangerte vi også temadager på Digital Hjemmeoppfølging i København og Oslo. Med deltakere fra norske og danske kommuner, sykehus, bedrifter og andre nøkkelaktører hadde vi både erfaringsutveksling og fikk presentert løsninger som er implementert i begge landene.

Arbeidet og erfaringer
I løpet av året har næringsseksjonen tilrettelagt for delegasjonsbesøk, seminar, organisert nettverksarrangementer, gjennomført markedsundersøkelser og hatt diverse andre bidrag til norske bedrifter. Vi har opplevd stor interesse for arbeidet vårt, og vi ser fortsatt et stort behov for å samarbeide med å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Visjonen er fortsatt å være en sentral og synlig samarbeidspartner for norsk næringsliv, akademia og myndigheter. Vi fortsetter arbeidet og er glade for å se våre norske og danske bedrifter samarbeide og utveksle erfaringer!

Mer om Seksjon for næringsliv og handel.
Kontakt seksjonen på emb.copenhagen@mfa.no