Deichen og to kvinner

Stor diskusjon i Danmark om allmenn verneplikt

På kvinnedagen var ambassadens residens fylt med engasjerte deltakere, samlet for et seminar om ‘allmenn verneplikt’. Formålet med seminaret var å sette søkelyset på hvordan Norge har gått i bresjen for likestilling i forsvaret gjennom implementering av allmenn verneplikt for både kvinner og menn.

Med innlegg fra blant andre den norske viseadmiral Louise Dedichen, fikk deltakerne innsikt i hvordan Norge har organisert verneplikten for å inkludere alle, uavhengig av kjønn.

Norge var det første av NATO-landene til å innføre allmenn verneplikt tilbake i 2015 (Allmenn verneplikt - regjeringen.no). Siden den gang har både Finland og Sverige fulgt etter, men Danmark har til nå kun hatt verneplikt for menn. For kvinner er det frivillig tjeneste, noe som betyr at det kvinner selv kan melde seg dersom de vil avlegge tjeneste. Varigheten på verneplikten i Danmark er per dags dato kun 4 måneder. Diskusjonen om verneplikt føyer seg inn i rekken av flere omfattende diskusjoner om det danske forsvaret som har vært belyst den siste tiden. Det har vært en del politisk uenighet om forsvaret generelt, og ordningen rundt verneplikten spesielt.

Dedichen foredrar

Professor i internasjonal politikk, Peter Viggo Jakobsen, og etnolog Beate Sløk-Andersen holdt hvert sitt innlegg for å belyse den danske situasjonen fra sine perspektiver. «Ut fra en rent funksjonell betraktning for forsvart, kan jeg ikke se noen annen løsning enn at kvinnene må inkluderes», uttalte Jakobsen i sitt innlegg.  Sløk-Andersen er særlig interessert i mangfold og har forsket på militære organisasjoner med fokus på kjønn. Hun pekte på behovet for mer forskningsbasert kunnskap. Uten kunnskap og diskusjon kommer man ingen vei videre.

Deltakere

Paneldebatten som fulgte, var preget av enighet om at personell er den viktigste ressursen i Forsvaret. På den måten er mangfold og inkludering ikke bare er ønskelig, men essensielt for et moderne forsvar. Det trengs et motiverte og engasjerte soldater. Skal man lytte til panelet kan en del av løsningen være nettopp omstrukturering av verneplikten, slik at den også omfatter kvinner.

Oppleggsholdere

Værnepligtsrådet, som representerer de vernepliktige i Danmark, mener landet bør la seg inspirere av organiseringen i Norge.
På bildet øverst: Astrid N. Hvidberg og Sandra E. S. Thorshauge sammen med Louise Dedichen. 

Oppdatering: Den 13. mars kunngjorde den danske regjeringen ønsker å utvide verneplikten, slik at den også omfatter kvinner (Regeringen vil udvide og ligestille værnepligten (fmn.dk))