Bestill tid - Book appointment

Ventetiden for nye pass er unormalt lang. Årsakene til dette ligger i stor grad utenfor ambassadens kontroll. Etterspørselen etter pass har i løpet av hele 2022 vært unormalt høy fordi mange har ventet med å bestille pass til etter pandemien. Firmaet som produserer selve passene opererer av ulike årsaker med begrenset kapasitet. Etter at det ble åpnet for at nordmenn kan ha dobbelt statsborgerskap har etterspørselen etter norske pass økt betydelig. Ambassaden i Stockholm er den eneste instansen i Sverige som utsteder norske pass. Vi gjør vårt ytterste for å få ned passkøen. Utstedelse av pass er samtidig bare en av mange tjenester vi yter, og vår mulighet til å behandle søknader om pass er begrenset. Kapasiteten på passutstedelse er bedre mange steder i Norge enn i Stockholm.