Valg 2017

11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge. Du kan stemme på ambassaden fra 1. juli - 1. september. Samtidig skal det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg for innbyggerne i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune i Vestfold fylke, som følge av sammenslåingen av disse kommunene til Færder kommune fra 2018.

Stemmegivning i utlandet
På valgdagen 11. september er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Befinner du deg i utlandet på valgdagen, har du imidlertid anledning til å avgi forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner – det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater – fram til 1. september. I tillegg kan du avgi forhåndsstemme hos stemmemottakere særskilt oppnevnt av Valgdirektoratet. Det er også mulig å brevstemme hvis du ikke kan oppsøke en utenriksstasjon eller en særskilt oppnevnt stemmemottaker.
På Island er det kun ambassaden i Reykjavík som er utpekt som stemmelokale. Åpningstidene for publikumshenvendelser, deriblant valg, er 09.00-13.00 hver virkedag.
Forhåndsstemmegivning i utlandet kan foregå fra og med lørdag 1. juli til og med fredag 1. september. En fullstendig oversikt over hvor og hvordan man kan avgi sin forhåndsstemme i utlandet kan du finne på www.valg.no.
For at stemmegivningen skal være tellende i valgoppgjøret, må stemmeseddelen komme frem til riktig kommune i Norge innen tirsdag 12. september kl. 17.00. Stemmemottaker sørger for at din forhåndsstemme blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å avgi din forhåndsstemme i god nok tid til at din forhåndsstemme vil komme frem til riktig kommune innen utløpet av fristen.
Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivning i utlandet. Du må imidlertid ta med norsk legitimasjon når du skal avlegge forhåndsstemme.


Hvem har stemmerett ved stortingsvalget?
Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
• Vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
• vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
• vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.


Hvem har stemmerett ved sametingsvalget?
For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten
• har samisk som hjemmespråk, eller
• har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
• er barn av person som står eller har stått i valgmanntallet, kan kreve seg innført i valgmanntallet.
Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet, dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge. Innmelding i valgmanntallet kan gjøres på skjema som er tilgjengelig på Sametingets nettsider (www.sametinget.no).
Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.


Hvem har stemmerett ved det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune?
• Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
• Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2017.
• Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.
For å stemme ved det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune må du være innført i manntallet til Færder kommune på valgdagen.