PressReleaseBanner Image - Foto:Gsso
Gsso

Prioriteringer for Norges lederskap i Arktisk råd

Norge overtar lederskapet i Arktisk råd etter Russland 11. mai. På tirsdag 28. mars presenterte utenriksministeren, sammen med sametingspresidenten og klima- og miljøministeren, de norske prioriteringene for lederskapet på Framsenteret i Tromsø.

Gjennom fire prioriterte tema; hav, klima og miljø, bærekraftig økonomisk utvikling og folk i nord, søker vi å videreføre de lange linjene i rådets viktige arbeid for et levende og bærekraftig Arktis. På tvers av alle prioriteringene vil vi gi spesiell oppmerksomhet til ungdom og arktiske urfolk.

Felles utfordringer
Kombinasjonen av økt aktivitet, raske klimaendringer og tap av sjøis setter det marine miljøet i Arktis under økende press. For å sikre sunne og produktive hav og styrke bærekraften i arktiske havnæringer vil Norge videreføre fokuset på helhetlig havforvaltning.

Klimaendringene stiller de arktiske statene overfor store felles utfordringer. Disse må håndteres, både i form av oppdatert kunnskap om endringene som skjer, og gjennom tiltak for å begrense negative konsekvenser for miljø og samfunn. Under det norske lederskapet vil vi legge vekt på klimaendringenes konsekvenser i Arktis, behovet for å tilpasse forvaltningen til klimaendringene og håndteringen av miljøutfordringer knyttet til økt menneskelig aktivitet.

Vi vil også vektlegge bærekraftig økonomisk utvikling som en grunnleggende forutsetning for samfunnsutvikling i Arktis. Det grønne skiftet, blå økonomi, bærekraftig skipsfart og arktiske matsystemer vil være særlige satsingsområder for det norske lederskapet.

De globale klimaendringene påvirker arktiske næringsgrunnlag, bosettingsmønstre og levekår – ofte på nye måter og på ulikt vis. Gjennom vårt lederskap i Arktisk råd vil Norge bidra til å skape robuste, mangfoldige og inkluderende arktiske samfunn som er attraktive å bo i – for alle.

Her kan man laste ned en pdf av brosjyren.