Compass Lofoten - Foto:Simon Migaj
Simon Migaj

Nordens dag: Samarbeid på tvers av stengte grenser

I dag er det Nordens dag og Nordisk ministerråd fyller 50 år. Det er verdt å feire. Hadde vi hatt mulighet, hadde vi møtt hverandre og hatt et skikkelig familietreff. For vi i Norden er på mange måter en familie. Bundet sammen gjennom historie, språk, geografi, verdier og interesser. Men kanskje viktigst: tilliten til hverandre. Og støtten til hverandre når det røyner på. //English version below in the text//

I etterkant av kvikkleireskredet i Gjerdrum i slutten av desember 2020 fikk vi et godt eksempel på nordisk samhold. Etter katastrofen tilbød alle de nordiske landene bistand. Sverige stilte raskt med et team for søk og redning. Dette vitner om at det tette, grenseoverskridende samarbeidet fungerer - også midt under en pandemi.


Koronapandemien har vært en enorm utfordring for alle land, også de nordiske. Vi står alle overfor en krise ingen av oss har kunnet forutsi omfanget av. Vi har til dels valgt ulike smittevernstrategier, men vi har gjennom hele krisen hatt tett kontakt og hjulpet hverandre. Da har tilliten og de sterke samarbeidstradisjonene kommet godt med. Vi har hatt et rekordhøyt antall møter, ikke minst på utenriks- og helseområdet. Norge har anskaffet vaksiner fordi vi har fått god bistand fra Sverige i samarbeidet med EU. De nordiske landene samarbeidet tett for å få våre borgere hjem da pandemien brøt ut. Vi fordelte stedene med få eller ingen hjemreisemuligheter mellom oss. Nordiske fly ble fylt med nordiske passasjerer. Norge har også bistått Sverige med smittevernutstyr og avløst Sverige i europeisk brannskadeberedskap når den svenske helsetjenesten har hatt stor pågang av koronapasienter. Dette vitner om nordisk solidaritet.


Samtidig er det klart at smitteverntiltakene har skapt utfordringer i det integrerte Norden. Det har rammet enkeltmennesker og bedrifter, og det har rammet hardt. Før krisen tok vi det for gitt å kunne reise fritt mellom våre land. Det året vårt samarbeid fyller 50 år, må vi dessverre konstatere at det er nødvendig å ha strenge resiserestriksjoner mellom nordiske land.. Vi er glade for at vi har klart å få på plass en ordning for dagpendlere som bor i grenseområdene i Sverige og Finland. De har fått mulighet til å komme tilbake på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime. I tillegg har vi foreslått en økonomisk kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av innreiserestriksjoner. Det vil lette situasjonen for mange av våre nordiske venner som pendler til jobb i Norge.

Åpne grenser og fri ferdsel er et kjennetegn for Norden. Vi skal tilbake dit så snart smittevernhensyn tillater det. Men på kort sikt går veien til et mer integrert Norden gjennom å stoppe smitten, sånn at vi etter hvert kan åpne grensene igjen. De nordiske statsministrene har som visjon at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. Det nordiske samarbeidet skal utvikles og styrkes nettopp fordi vi har så store fordeler av det. Fra passunion til felles arbeidsmarked. Fra studentutveksling til felles kraftmarked. Fra miljømerking til felles frølager på Svalbard. Og litt frem i tid: felles elektronisk ID som vil gjøre den nordiske hverdagen enda litt enklere.

Norden arbeider tett sammen også internasjonalt. NATO-landene bistår Sverige og Finland i kontakten med NATO, og EU-landene bistår oss som ikke er med i EU. De nordiske landene er viktige støttespillere for FN. Det er en sentral del av nordisk samarbeid at vi sikrer en nordisk stemme også i Sikkerhetsrådet med jevne mellomrom. Derfor støtter de nordiske landene hverandre, og skifter på å stille til valg til Sikkerhetsrådet hvert fjerde år. Slik kan vi fremme våre verdier i Sikkerhetsrådets arbeid. Sverige delte sine erfaringer fra Sikkerhetsrådet med oss i Norge, slik vi hjelper Danmark med å bli valgt inn etter oss. Det er ingen tvil om at det nordiske samarbeidet og det nordiske verdigrunnlaget blir viktigere og mer relevant i en verden hvor klimautfordringene blir mer presserende, i en verden hvor menneskerettigheter settes til side, og hvor den internasjonale rettsorden og det multilaterale samarbeidet utfordres. Dette er også områder hvor de nordiske landene er på linje; vi prioriterer klima, menneskerettigheter, frihandel og internasjonalt samarbeid.

Venner og familie hjelper hverandre. Det skal vi fortsette med. Det nordiske slektskapet og vennskapet stikker dypt, dypere enn pandemien. Gratulerer med Nordens dag!

Kronikk av nordisk samarbeidsminister Jan Tore Sanner og utenriksminister Ine Eriksen Søreide

 

English version:

Nordic Day: Cooperating across closed borders
By the Norwegian Minister for Nordic Co-operation Jan Tore Sanner and the Norwegian Minister of Foreign Affairs Ine Eriksen Søreide


Today is Nordic Day, and the Nordic Council of Ministers is celebrating its 50th anniversary. It is a day worth celebrating. Had it been possible, we would have met face-to-face in an enormous family reunion. Because in many ways the Nordic countries are a family. Bound together by our history, language, geography, values and interests. And perhaps most of all: by our trust in one another. And our support for each other when times are tough.


We saw a typical example of Nordic solidarity in the difficult days after the quick-clay landslide in Gjerdrum at the end of December 2020. All the Nordic countries offered their assistance in the wake of the disaster. Sweden rapidly provided a search and rescue team. This shows that our close-knit, cross-border cooperation continues to work, even in the middle of a pandemic.


The COVID-19 pandemic has posed enormous challenges to all countries across the world, including in the Nordic region. We are all facing a crisis of a magnitude that none of us could foresee. We have each chosen somewhat different infection control strategies, but throughout the crisis we have been in close contact with each other and provided help where we can. Our deep trust in one another and our long tradition of collaboration have served us well. We have had a record number of meetings, particularly on issues relating to foreign affairs and health. Norway has been able to procure vaccines thanks to assistance from Sweden in cooperation with the EU. The Nordic countries worked together to bring our citizens home when the pandemic broke out. We shared the task among ourselves, dividing up the locations with few or no opportunities for people to travel home. Nordic aircraft were filled with Nordic passengers. Norway has also provided Sweden with personal protective equipment and opened up to accept Swedish burn patients to relieve the burden on Swedish ICU capacity. That is how the Nordic community works together.


At the same time, the infection control measures we have implemented have unquestionably entailed problems for Nordic integration. They have had a severe impact on individuals and companies. Before the crisis, we took it for granted that we could travel freely between our countries. But this year, the year we celebrate 50 years of Nordic cooperation, we find ourselves forced to maintain strict travel restrictions between our countries. We are pleased there is now a scheme in place for day commuters who live in the border areas of Sweden and Finland. They are able to come back to work in Norway under a strict testing and monitoring regime. In addition, we have proposed a financial compensation scheme for foreign workers who have been prevented from coming to Norway to work due to entry restrictions. This will ease the situation for many of our Nordic friends who commute back and forth to jobs in Norway.


Open borders and free movement have been a key feature of the Nordic region. We will reclaim these freedoms as soon as infection prevention and control measures allow it. But in the short term, the quickest way back to a more integrated Nordic region is to stop the spread of infection, so that we can gradually open up our borders again. The vision of the Nordic prime ministers is to make the Nordic region the most sustainable, integrated region in the world by 2030. Nordic cooperation is to be expanded and strengthened precisely because it brings us so many advantages. From passport union to a common labour market. From student exchanges to a shared energy market. From eco-labelling to a joint seed bank on Svalbard. And looking forward: to a common Nordic electronic ID that will help to simplify our daily lives.

The Nordic countries also collaborate closely in the international arena. The Nordic NATO members provide assistance to Sweden and Finland in contacts with NATO, and the Nordic EU members help those of us who are not part of the EU. The Nordic countries provide crucial support to the UN. Our countries work together to ensure that a Nordic voice is heard in the UN Security Council on a rotating basis. That is why we support each other, and take turns seeking election to the Security Council every four years. This enables us to promote Nordic values in the work of the Security Council. Sweden shared its experience from the Council with us in Norway, just as we are helping Denmark to seek election after us. Nordic cooperation and Nordic values are becoming increasingly more relevant, and the focus of increasing attention, in a world where climate change is emerging as a growing threat, a world where human rights are being blatantly violated, and where the international rule of law and multilateral structures are coming under pressure. These are also the areas in which the Nordic countries see eye to eye; we all give priority to climate issues, human rights, free trade and international cooperation.

Friends and families help each other out. We intend to continue doing just that. The Nordic family tree has deep roots – and those roots are stronger than the pandemic. Congratulations on Nordic Day and this special anniversary.