Pass

Alle søkere må møte personlig ved ambassaden i Kuala Lumpur ved søknad om pass. Det er lurt å ringe på forhånd.

| | Oppdatert 01. Mar 2022

Gebyr for pass betales med bankkort i lokal valuta ved oppmøte på ambassaden.

Nye passgebyr fra 19. oktober 2020: 

 • Pass for personer over 16 år: MYR 600,-
 • Pass for personer under 16 år: MYR 350,-
 • Nødpass : MYR 770,-

 

Normal behandlingstid for pass er 2 uker.

Nye pass hentes på ambassaden. Det gamle passet må medbringes og vil bli makulert. Makulert pass kan beholdes.

Når søknad fremsettes, må følgende medtas:

Voksne: Ved søknad om pass må du fremvise ditt nåværende pass og betale gebyr. Ambassaden vil benytte en biometrikiosk for innhenting av fingeravtrykk, signatur og foto.

Barn: Barn må møte opp ved søknad om pass, dette gjelder også spedbarn. Barn 10 år og eldre skal avgi signatur og barn over 12 år må i tillegg avgi fingeravtrykk.

Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av foreldrene med foreldreansvar møte opp sammen med barnet. Forelderen må kunne legitimere seg. Dersom foreldreansvaret er felles, må begge foreldrene samtykke i at barnet får utstedt pass. Dersom en av foreldrene med foreldreansvar er forhindret i å møte med barnet, må den som møter opp ha med skriftlig samtykke og legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av legitimasjon fra den som ikke møter. Fullmaktsskjema finnes her.

Erfaring viser at det kan by på problemer med å få tatt bilder av barn under skolealder i biometrikiosken. Ett passbilde bør medbringes dersom det er grunn til å tro at det blir problemer å benytte biometrikiosken.

Det stilles spesielle krav til passbildet, se Foto (under). Det vil bli utvist skjønn ved innlevering av bilder av svært små barn.

Stjålet/mistet pass: Mistes et gyldig pass, må det snarest meldes fra ved personlig fremmøte hos lokalt politi for å forhindre eventuelt misbruk av passet. Ved behov for nytt pass raskt, kan det utstedes nødpass på ambassaden. Tapsmeldingsskjema finnes under linken til høyre.
Mistes passet i utlandet, må det gis beskjed til nærmeste ambassade hvor det kan søkes om nytt pass. Pass som er meldt tapt kan ikke benyttes igjen hvis det skulle komme til rette. For å forhindre misbruk av pass som er på avveie, blir tapte pass omgående registrert både i nasjonale og internasjonale registre.
Politirapporten må fremvises ved ambassaden og medtas sammen med det nye passet ved utreise.

Nødpass: Nødpass utstedes kun i nødstilfeller og er kun gyldig for en reise. Passet innleveres ved ankomst.

Ved søknad om nødpass må søknadsskjema utfylles. Skjemaet fylles ut på ambassaden.

Følgende må medbringes:

 • Gyldig legitimasjon (førerkort/bankkort)
 • Politirapport som viser at passet er meldt tapt
 • To passfoto
 • Gebyr som for vanlig pass

Foto: Ambassaden har utstyr (biometrikiosk) som tar bildet som skal benyttes i passet. Det er derfor ikke nødvendig å ta med eget passbilde til maskinlesbart pass.

Unntak:

 • I noen tilfeller kan det være vanskelig å få tatt tilfredsstillende bilde av små barn og sterkt funksjonshemmede personer i forbindelse med søknad om pass. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å ta med eget bilde. Skannede amatørfoto blir ofte ikke godkjent da kvaliteten ikke er god nok. Er barnet under fem år anbefales bilde tatt hos fotograf. Bildet skal være best mulig egnet til å identifisere personen.
 • Nødpass (se nedenfor)

Krav til foto:

 • Fotoet skal være skarpt, riktig eksponert og i fotokvalitet.
 • Fotoet kan være i svart/hvitt eller i farger.
 • Fotoet skal ikke være eldre enn 6 måneder.
 • Fotoets størrelse skal være ca. 35 x 45 millimeter.
 • Fotoet må tas rett forfra (fokuser på øynene), og mot en lys bakgrunn.
 • Fotoet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene, ingen slagskygge.
 • Ansiktet skal dekke 70-80 % av bildeflaten, dvs. at avstanden fra isse til hake skal være minst 30 millimeter.
 • Øyne skal være åpne og klart synlige, øynene må ikke dekkes av hår.
 • Både hake, panne og begge kinn skal være synlige.
 • Munnen må være lukket.
 • Briller kan ikke benyttes.
 • Hodeplagg skal ikke benyttes på passbilder. (Capser, luer, hatter, hårbånd, skjerf etc.) Unntak: Personer kan av religiøse eller andre særskilte grunner, for eksempel ved sykdom, bruke hodeplagg, når det er grunn til å anta at vedkommende vil bruke tilsvarende hodeplagg i fremtidige kontroller. Hodeplagg må ikke dekke noen deler av ansiktet eller mer av hodet enn nødvendig. Tynne diskré hårbøyler eller hårbånd som er trukket godt tilbake fra ansiktet. De skal ikke være godt synlig på bildet Hårspenner kan brukes, såfremt de ikke dekker deler av ansiktet

Fødselsnummer (= fødselsdato + personnummer): Personer som har vært bosatt i Norge etter 1964, har personnummer. Ambassaden har mulighet til å fremskaffe dette.

Personer som er født i utlandet, må søke om personnummer. Malaysiske myndigheter utsteder fødselsattester både på engelsk og på malayisk. Originalen må legaliseres av Consular Division i det malaysiske utenriksdepartementet i Putrajaya, for så å tas med til ambassaden for å legaliseres der. Bekreftet kopi av foreldrenes pass vil også vedlegges søknaden. Kopiering av pass, bekreftelse av kopiene, samt forsendelse av søknaden til Norge, vil ambassaden besørge.

Søknadsprosessen for personnummer tar ca. 6 uker, med forbehold om lengre behandlingstid.

Ved navneendring: Navn oppgitt i søknad om pass må være i overensstemmelse med navn registrert i norsk folkeregister. Dersom ovennevnte ikke stemmer, kan søknad om pass ikke innsendes.

Melding om endring av navn for norske borgere som har meldt flytting til utlandet sendes til:

Sentralkontoret for folkeregistrering Postboks 6300 Etterstad 0604 Oslo

Søkere som er registrert bosatt i Norge må sende søknad om endring av navn til folkeregisteret/skattekontoret på hjemstedet i Norge.

Utfyllende informasjon og søknadsskjema finnes på lenken: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/Veiledninger_brosjyrer/2002/meldingsskjema-for-navneendring.html?id=450610

Født i utlandet: Norske statsborgere som er født i utlandet, bes være spesielt oppmerksom på punkt 4 i merknadene på siste side i passet.