Notarius Publicus

Ambassaden kan utføre noe av den forretning som Notarius Publicus i Norge kan utføre dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser.

Dette omfatter blant annet følgende handlinger:

• Bekrefte underskrift.

• Bekrefte riktigheten av avskrift (kopi).

• Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person.

• Nedtegne erklæringer eller forklaringer.

Oversettelser

Ambassaden kan ikke utføre oversettelser av offisielle dokumenter. Vi har ikke myndighet til å oversette vitnemål, attester, førerkort, eller lignende.

Offisielle oversettelser utføres av statsautoriserte translatører. For å legaliseres må oversettelsen deretter:

For mer informasjon, vennligst se Regjeringen.no

 Enkelte dokumenter kan gå direkte til UD uten å måtte gå via tingretten/notarius publicus først. Ved spørsmål, kontakt Legaliseringstjenesten.

Det gjøres oppmerksom på at de fleste folkeregistre i Norge kan utstede sivilstanddokumenter på engelsk. Be folkeregisteret i din hjemstedskommune om at ovennevnte dokument utstedes på engelsk dersom det skal benyttes i utlandet. 

Gebyr oppgitt i MYR - oppdatert 01.10.2019

  • Notarialforretninger: 180-, 

For mer informasjon, klikk på følgende link:  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-06-20-780?q=gebyrtariffen