Personnummer til førstegangspass

Alle som søker om norsk pass må ha norsk personnummer, og en av foreldrene må være norsk statsborger ved barnets fødsel.

Søknad om personnummer leveres sammen med søknad om førstegangspass.

Dersom ingen av foreldrene er norsk statsborger ved barnets fødsel, kan det søkes om familieinnvandring hos UDI.

Generell informasjon om pass finnes på politiets sider. Se også Lovdata for PasslovenStatsborgerlovenFolkeregisterloven og Barneloven.

Timebestilling for søknad om personnummer til førstegangspass

Du må bestille time på ambassaden før du kan søke om personnummer til førstegangspass. Du kan lese mer om timebestilling her.

Nedenfor følger ytterligere informasjon om søknadsprosessen og hva du må ta med til avtalen. Vi gjør oppmerksom på at søknadsprosessen og dokumentasjonskravene kan endres på kort varsel. Vi anbefaler derfor å sjekke vår nettside før man avtaler tid for å levere søknaden. Ambassaden har informasjonsplikt, men det er likevel søkers ansvar å påse at søknaden er fullstendig. Ufullstendige søknader vil medføre avslag.

Farskapserklæring

Hvis aktuelt, skal farskapserklæring leveres samtidig med søknad om personnummer til førstegangspass. Farskap erklæres før søknad om personnummer til førstegangspass behandles. Farskapserklæring er aktuelt dersom foreldrene ikke er gift eller registrert gift i norsk folkeregister, eller dersom vigselen er inngått i et gruppe 2-land.

Generell informasjon

Ambassaden som passmyndighet behandler søknad om pass. Skatteetaten, på den ene side, er ansvarlige for registrering av farskap dersom begge foreldre oppholder seg i Egypt, og for opprettelse av personnummer. NAV, på den annen side, er ansvarlige for å behandle søknad om anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet, og for å innhente fars underskrift på mors bekreftelse om hvem som er far - dette dersom far oppholder seg i Norge og mor i Egypt.

Hovedregelen er at personnummer til førstegangspass skal søkes i det landet der barnet er født. Ambassaden har anledning til å ta imot søkere født utenfor Egypt i de tilfeller det er spesielt vanskelig for søker å oppsøke en annen utenriksstasjon i et annet land.

Ta med følgende dokumenter til avtalen

  • Original fødselsattest oversatt til engelsk av en statsautorisert oversetter, hvor begge foreldres navn fremkommer. I Egypt er det Helsedepartementet som utsteder fødselsattest. Fødselsattesten må legaliseres av Utenriksdepartementet i det landet den er utstedt, før den verifiseres av Norges ambassade i Kairo.
  • Foreldrenes originale pass (alle pass må leveres dersom foreldrene har flere statsborgerskap).

Dersom foreldrene er gift ved barnets fødsel, og vigselen er foretatt i et gruppe 3- eller 4-land (sistnevnte gjelder for Egypt), må foreldrene selv påse at ekteskapet er registrert i Folkeregisteret før det søkes om personnummer til førstegangspass. Vigsler som er foretatt i gruppe 2-land lar seg ikke registrere i norsk folkeregister. I slike tilfeller må det som nevnt ovenfor erklæres farskap.

Du kan lese mer om gruppering av stater for registrering av forhold som har funnet sted i utlandet i folkeregisterforskriften.

I de tilfeller der den av foreldrene som er norsk statsborger (som oftest far) står registrert i Folkeregisteret som ugift og bosatt i Norge ved barnets fødsel, og det vurderes at vedkommende har sitt vanlige bosted i Norge, må det signeres farskapserklæring og farskapet fastsettes i Norge. Farskap erklæres før søknad om personnummer til førstegangspass behandles, men erklæringen kan leveres samtidig med søknad. Prosedyren avhenger av hvorvidt far er i Norge eller i Egypt:

  • Hvis far befinner seg i Egypt, må far, mor og barn møte på ambassaden for å levere søknad om personnummer til førstegangspass, og samtidig erklære farskap.
  • Hvis far befinner seg i Norge og barnet er født i Egypt, må mor og barn møte på ambassaden for å levere søknad om personnummer til førstegangspass, og mor må samtidig bekrefte ved skjema hvem som er far til barnet. Bekreftelsen sendes av ambassaden til NAV for behandling, og farskapet fastsettes i Norge. NAV gir deretter Skatteetaten og ambassaden beskjed om utfallet.

I de tilfeller der den av foreldrene som er norsk statsborger (som oftest far) står registrert i Folkeregisteret som ugift og utvandret fra Norge ved barnets fødsel, må det i forkant av søknad om personnummer til førstegangspass søkes om anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet hos NAV.

Dersom mor står registrert i norsk folkeregister med aleneansvaret for barnet

Når barn fødes i Norge, vil mor som regel oppgi i fødselsmeldingen hvem som er far. Hvis far ikke er oppført på fødselsmeldingen, må mor signere erklæringen som far har gjort. I slike tilfeller vil mor stå oppført i Folkeregisteret med foreldreansvaret alene, og da kan far komme til ambassaden for å signere farskapserklæring. Denne sendes av ambassaden til Skatteetaten for mors bekreftelse og signatur.

Barn født i gruppe 2-land (gjelder ikke for barn født i gruppe 4-land, slik som Egypt)

Dersom barnet er født i et gruppe 2-land, tas det DNA-test av både mor og barn og far og barn.

DNA-test bestilles gjennom Oslo Universitetssykehus (OUS).

Ambassaden fyller ut skjemaet «Bestilling av DNA-test», som for øvrig er tilgjengelig på Skatteetaten sin side. Denne sendes til OUS som vedlegg på e-post rettsgenetikk@ous-hf.no med navn og fødselsdato på barnet, og personalia på mor og far (navn, personnummer/fødselsdato, folkeregistrert adresse i Norge, telefonnummer og e-postadresse), samt hvorvidt test skal tas på ambassaden eller i Norge, avhengig av hvor mor og far befinner seg. Ambassaden tar DNA-testen på barn og forelder som oppholder seg i Egypt, og sender disse til OUS. OUS sender faktura til norsk forelder, og etter mottatt betaling sendes testsvar til den norske foreldren, Skatteetaten og ambassaden per e-post med et testnummer. DNA-test belastes i henhold til OUS sine satser.

Skatteetatens veileder

For ytterligere informasjon om personnummer til pass for barn under 18 år, se Skatteetatens veileder. Under "Fødselsland" velger du "Annet land" dersom barnet er født i Egypt. Skatteetatens veileder gir en god oversikt over dokumentkravene ved søknad om personnummer til førstegangspass, utover ambassadens veiledning.

Merk at dokumentasjonskravene vil variere fra sak til sak da hver sak er unik og krever individuell vurdering.

Ytterligere informasjon om dokumentasjonskrav

Vi gjør oppmerksom på at det kan bes om ytterligere dokumentasjonskrav, utover dokumentasjon på ID og fødselsattest, som for eksempel dokumentasjon på vigsel, mors sivilstatus ved barnets fødsel, DNA-tester dersom barnet er født i et gruppe 2-land (deriblandt og inkludert DNA-test av mor og barn og far og barn), o.l. Nevnte dokumenter må som vanlig være oversatt til engelsk av en statsautorisert oversetter og være legalisert av utstedelseslandets Utenriksdepartement, før det verifiseres av ambassaden i Kairo. Dersom nevnte dokumenter ikke er å oppdrive, vil ambassaden veilede om mulige alternativer.

Dersom det skal tas DNA-test, må det tas med to passbilder av barn og forelder uten norsk statsborgerskap. Krav til passbilder finnes her. Standard europeisk størrelse på passfoto er 35 × 45 mm (bredde × høyde).

Øvrig informasjon

Ufullstendige søknader tas ikke imot. For å unngå gjentatte besøk, er det viktig å sette seg inn i dokumentasjonskravene før det bes om avtale med ambassaden.

Normalt krever søknad om personnummer til førstegangspass tre besøk på ambassaden: ett besøk for å levere søknad om personnummer og førstegangspass (og eventuelt erklæring/bekreftelse av farskap og/eller DNA-test), ett besøk for innhenting av biometri til pass, og ett siste besøk for utstedelse av pass.

Melding om flytting

Merk at det må meldes om flytting når en skal oppholde seg i utlandet i minst seks måneder. Skatteetaten avgjør om en skal registreres som utvandret i Folkeregisteret. Se Skatteetatens sider for mer informasjon.

Samtykke til pass

Begge foreldre må samtykke til pass for barn under 18 år. Begge foreldre må møte opp personlig ved passmyndighet for å gi samtykke, og ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort.

Foreldre trenger ikke møte samtidig eller på samme pass– og ID-kontor. Dersom en forelder bor i utlandet kan samtykket gis ved en utenriksstasjon/ambassade, mens den andre foreldren kan samtykke hos politiet i Norge.

Samtykke kan gjøres digitalt på ambassaden, eventuelt hos annen passmyndighet. Også eventuell forelder uten norsk personnummer kan gi samtykke digitalt.

For mer informasjon vedrørende samtykke til pass til barn under 18 år, se politiets sider.

Merk at hvis kun en forelder har foreldreansvaret holder det med dennes samtykke. At alle barn som er født fra og med 1. januar 2020 i utgangspunktet får foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen. Ser her for informasjon om foreldreansvar, og her for informasjon om foreldreansvar for barn født i utlandet.

Saksgang

  • Saksbehandlingstiden på ambassaden varierer avhengig av hvert enkelt tilfelle, men normalt tar det opptil 8 uker. Noen faktorer kan imidlertid forlenge saksbehandlingstiden betydelig. Dette inkluderer situasjoner der det søkes om anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet hos NAV, der det kreves bekreftelse fra mor om hvem som er far til barnet (bekreftelsesskjema sendes til NAV), eller der det er nødvendig med DNA-test. Ambassaden jobber for å behandle søknadene så raskt som mulig samtidig som vi sikrer nøyaktighet og overholdelse av relevante regelverk.
  • Ambassaden sender søknaden om personnummer til Skatteetaten. Saksbehandlingstiden hos Skatteetaten er på ca. 4 - 12 uker. Skattetaten informerer ambassaden om avgjørelsen.
  • Når svaret på søknaden om personnummer har ankommet, behandler ambassaden søknaden om pass. Ambassadens sanksbehandlingstid for passøknaden er ca. 2 - 4 uker.
  • Dersom pass innvilges, tar det ca. 2 - 4 uker før passet ankommer ambassaden. Du vil motta informasjon via e-post eller telefon når passet har ankommet ambassaden. Ambassaden vil avtale en hentetid med deg. Passet kan kun hentes etter avtale, og det er viktig å medbringe det gamle passet for makulering. Du har også muligheten til å velge om du ønsker å beholde det makulerte passet eller la ambassaden avhende det for deg. Ambassaden benytter et bestillingssystem for timeavtaler, men passutleveringen administreres utenom dette systemet.
  • Ved avslag på søknad om pass vil søker motta skriftlig vedtak med begrunnelse. Vedtaket kan påklages, og det kan bes om innsyn. Søknadsgebyret refunderes ikke ved avslag på søknaden. 
  • For ytterligere informasjon om passøknaden, se her.

Gebyrer og betaling

Se ytterligere informasjon her.