Notarialforretning og legalisering / Notary Services and Legalisation

Norsk

Notarialforretning

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 Notarialforretning kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som Notarius Publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser.

Ambassaden i Kairo kan utføre enhver notarialforretning som Notarius Publicus i Norge kan utføre. Dette omfatter blant annet følgende:

 • Bekrefte at et dokument er originalt.
 • Bekrefte riktigheten av avskrift ("Rett kopi").
 • Bekrefte underskrifter.
 • Bekrefte at en person lever (leveattest).
 • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person.

Utenriksstasjonen kan kun bekrefte Rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at stasjonen ikke kan bekrefte Rett kopi av andre lands ID-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i andre land.

Notarius Publicus kan kun bekrefte at et norsk dokument er originalt og ikke utenlandske dokumenter.

Legalisering

Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument skal få rettsvirkning i et annet land enn der det er utstedt. Apostille, derimot, er en forenklet legalisering som gjelder for land som er parter i Haag-konvensjonen om apostille. Norge har sluttet seg til denne konvensjonen, men per i dag ikke Egypt, og derfor inkludererer ambassadens verifisering av dokumenter til bruk i Norge psom del av legaliseringsprosessen. Dette er listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om apostille.

Med legalisering forstås bekreftelse av offentlig funksjonærs underskrift, samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet, og i den egenskap har rett til å utferdige et slikt dokument.

Legalisering innebærer ingen bekreftelse på at dokumentets innhold er korrekt.

For å legalisere dokumenter utstedt i Egypt må dokumentet foreligge i original, legaliseres av det egyptiske Utenriksdepartementet før Norges ambassade i Kairo kan bekrefte det. Ambassaden har ikke adgang til å legalisere/bekrefte dokumenter utstedt utenfor Egypt og Libya.

For å legalisere dokumenter utstedt i Norge, derimot, følges fremgangsmåten beskrevet på UDs nettsider.

Gebyrer, timebestilling og saksbehandlingstid

 • Med unntak av Rett kopi er gebyr for øvrige notarialforretninger EGP 515,- og må betales kontant.
 • Gebyr for Rett kopi er EGP 100,- per side, eller del av side. Minimumsgebyr er EGP 515,-.
 • Det tas ikke gebyr for vigsler.
 • Det tas ikke gebyr for notarialforretning, for eksempel Rett kopi, dersom ambassaden behøver kopien som del av sin saksbehandling ved for eksempel søknad om pass og personnummer til førstegangspass.
 • Det tas ikke gebyr for legaliseringer.
 • Ambassaden utfører kun notarialforretninger og legaliseringer på onsdager under åpningstid, kl. 09:00 - 15:00. Kontakt oss på e-post consular.cairo@mfa.no for timebestilling, og merk at vi ikke besvarer henvendelser om dette over telefon. Vennligst oppgi følgende i e-posten:
  • Navn og eventuelt personnummer.
  • Telefonnummer.
  • Foretrukket dato for timeavtale.
 • Saksbehandlingstiden for nevnte tjenester er 3 dager, men normalt gjøres det på dagen.

English

Notary Services

According to the Foreign Service Act, Section 13, the foreign service can perform any notary service that a Notarius Publicus in Norway can perform, if it is in favor of a Norwegian citizen or the matter is otherwise connected to Norway or Norwegian interests.

The Embassy in Cairo can perform any notary service that a Notarius Publicus in Norway can perform. This includes, among others:

 • Certifying that a document is original.
 • Certifying the accuracy of a transcript ("True copy").
 • Certifying signatures.
 • Certifying that a person is alive (life certificate).
 • Certifying that a declaration of intent has been made by a specific person.

The foreign service can only certify a True copy of Norwegian original documents, such as Norwegian passports, diplomas, birth certificates, and certificates of residency. This means that the embassy cannot certify a True copy of other countries' ID documents or other documents issued in other countries.

Legalisation

Legalisation is a formality that may be necessary for a document to have legal effect in a country other than where it was issued. Apostille, on the other hand, is a simplified form of Legalisation that applies to countries that are parties to the Hague Convention on Apostille. Norway has joined this convention, but Egypt is not currently a party to it, and therefore the embassy's verification of documents for use in Norway is included as part of the Legalisation process. This is the list of countries that are parties to the Hague Convention on Apostille.

Legalisation means confirmation of a public official's signature, as well as confirmation that the signer holds the position indicated in the document and has the right to issue such a document in that capacity.

Legalisation does not confirm the correctness of the document's contents.

To legalise documents issued in Egypt, the document must be in the original and be legalised by the Egyptian Ministry of Foreign Affairs before the Norwegian Embassy in Cairo can certify it. The embassy is not authorised to legalise/certify documents issued outside of Egypt and Libya.

To legalise documents issued in Norway, the procedure described on the Ministry of Foreign Affairs website is followed.

Fees, Appointment and Processing Time

 • With the exception of True copy, the fee for other notarial services is EGP 515 and must be paid in cash. The fee for a True copy is EGP 100 per page or part of a page. The minimum fee is EGP 515.
 • There is no fee for marriages.
 • There is no fee for notarial services, such as True copy, if the embassy requires the copy as part of its processing of, for example, passport or national identification number for first-time passport.
 • There is no fee for legalisation.

The embassy only performs notarial services and legalisation on Wednesdays during opening hours, 9:00 AM to 3:00 PM. Contact us at consular.cairo@mfa.no for an appointment, and note that we do not respond to inquiries about this over the phone. Please provide the following in the email:

 • Name and possibly national identification number.
 • Phone number.
 • Preferred date and time of the appointment.

The processing time for the above services is three days, but it is usually done on the same day.