Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

For nordmenn

Norske borgere kan møte nye innreisetiltak i andre land

Reiseinformasjon for Palestina

På Regjeringens hjemmeside finner du praktisk informasjon om Palestina som reisemål og relevent informasjon rundt sikkerhet, innreise og helse.

Reiseregistrering

Representasjonskontoret anbefaler alle som skal reise til Palestina å registrere seg og sitt reisefølge på reiseregestrering.no.

Leveattest for pensjonister bosatt i utlandet

På grunn av Korona-situasjonen har NAV besluttet at det i 2020 ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet.

Hvilken bistand kan UD gi nordmenn i utlandet?

Her finner du informasjon om hva ambassaden kan og ikke kan bistå med, samt generelle reiseråd.

Navneendring

Sist oppdatert: 06.03.2017

Tap av pass

Sist oppdatert: 06.03.2017

Søknad om nytt pass

Sist oppdatert: 04.02.2016

Personnummer

I henhold til forskrifter til passloven, er det krav om at passøkers hele fødselsnr på elleve siffer innføres i passet. Fødselsnummeret består av fødselsdato og et personnummer.

Tjenester som utføres på stasjonen

Representasjonskontoret tilbyr nordmenn konsulær bistand. Dette gjelder både bistand i akutte saker i forbindelse med uforutsette hendelser i utlandet og på den andre side mer ordinær bistand av ikke-akutt karakter. Et bærende prinsipp i all konsulær bistand er hjelp til selvhjelp.

Nødpass

Sist oppdatert: 06.03.2017

Bibehold av norsk statsborgerskap

Sist oppdatert: 06.03.2017

Om representasjonskontoret

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og palestinske myndigheter ble opprettet i 1995. Hovedmålsettingen for norsk politikk i Det palestinske området er å bidra til etableringen av en palestinsk stat basert på en fremforhandlet løsning mellom Israel og PLO. I prosessen fram mot etableringen av en levedyktig palestinsk stat, bidrar Norge med betydelig finansiell støtte til opprettelsen av palestinske nasjonale institusjoner. Hovedprioriteringer for det langsiktige utviklingssamarbeidet er støtte til utdanning, energisektoren, helse og godt styresett.

Ny statsborgerlov

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap.