Informasjon til fastboende nordmenn

Det hører med til ambassadens ansvarsområde å foreslå forholdsregler som norske borgere kan rette seg etter i forbindelse med en inntruffet eller truende krise eller katastrofe. Sannsynligheten for at det skulle inntreffe en større krise i Latvia anses som veldig liten. Ambassadens inntrykk er likevel at det er nyttig å tenke igjennom et mulig krisescenario og treffe nødvendige forberedende tiltak.

Ambassaden har derfor utarbeidet dette følgeskrivet hvor det gis visse råd og anvisninger om hvordan man bør forberede seg på og forholde seg i en slik forverret situasjon, også med henblikk på at det vil kunne bli nødvendig å forlate bostedet og eventuelt forlate landet. Til sist i sirkulæret er det oppgitt kontaktinformasjon til ambassaden og råd vedrørende kontaktformidling, underretting om adresse og telefonendringer, samt opplysninger om den hjelp og bistand som ambassaden i Riga kan yte norske borgere i en slik situasjon. I henhold til Utenriksdepartementets nye rutiner for kriseberedskap, vil dette brevet sirkuleres årlig til den norske kolonien i Latvia. Likeledes vil dette brevet med vedlegg ligge permanent på vår hjemmeside.

De opplysninger og råd som på det nåværende tidspunkt kan gis i et sirkulære som dette, må nødvendigvis bli noe generelle. Hver enkelt vil derfor i stor grad være henvist til å improvisere og treffe nødvendige tiltak i lys av den videre utvikling og sin egen situasjon.

Det må understrekes at ambassaden i denne sammenheng bare kan gi råd og anbefaling, intet bindende pålegg til nordmenn i Latvia som ikke er tilknyttet utenrikstjenesten. Det er bare de organisasjoner, institusjoner eller bedrifter som den enkelte eventuelt representerer, som kan gi bindende instrukser om hvordan man skal forholde seg i en krise/katastrofesituasjon. Også av den grunn vil det, særlig for personer som ikk er utsendt i tjenesteoppdrag, i stor utstrekning være opp til den enkelte selv å vurdere situasjonen og bestemme hvordan man skal forholde seg.

Når det gjelder utgifter i forbindelse med en eventuell evakuering, vil staten dekke slike utgifter for statsansatte og andre personer med familer som er i utlandet i offentlig tjeneste eller på tjenestereise for statens regning. Transport- og oppholdsutgifter som påløper seg ved evakuering av personer som er i utlandet i privat tjenesteoppdrag eller på ferie, vil i siste instans måtte dekkes av den evakuerte selv og/eller av vedkommendes arbeidsgiver/turarrangør/transportselskap/forsikringselskap. Fra slike personer vil det ved evakuering derfor kunne bli avkrevet skriftlig erklæring om at utgifter som staten måtte bli påført ved evakueringen, vil bli refundert.

Ambassadens ansatte vil selvsagt besvare eventuelle spørsmål.