Hvordan kan ambassaden bistå nordmenn?

En viktig oppgave for en norsk utenriksstasjon er å yte bistand til nødstilte nordmenn i utlandet. Her finner du en kort oversikt over hvilke tilfeller ambassaden kan være behjelpelig.

Hvem kan be om bistand?

Alle norske statsborgere kan be om bistand, og flyktninger eller statsløse personer bosatt i Norge kan påregne samme hjelp som norske borgere i de fleste saker under midlertidig opphold i utlandet. Norske borgere fast bosatt i utlandet kan ikke forvente samme bistand som den som måtte bli tilbudt norske borgere med fast bopel i Norge. Har du dobbelt statsborgerskap og reiser til ditt andre hjemland, kan du risikere at det andre landets myndigheter ikke anerkjenner det norske statsborgerskapet. I slike tilfeller vil norske myndigheter vanskelig kunne yte bistand.

Hva kan ambassaden bistå med?

•         utstede nødpass for hjemreise

•         utstede nytt pass

•         Notarius publicus/apostille (attestere underskrifter, godkjenne kopier etc.)

•         opprette kontakt med familie og venner for å be dem om å bistå deg med penger og billetter

•         gi råd om overføring av penger fra Norge

•         gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.

•         bistå med å skaffe juridisk bistand

•         bistå pårørende ved dødsfall i utlandet

•         besøke arresterte eller fengslede

•         i særlige tilfeller være tilstede under rettssaker

Hva kan ambassaden ikke bistå med?

•         innblanding i rettergang

•         betale privat engasjert advokat

•         skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse

•         betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand ellerandre utgifter

•         utbetaling av egne midler, herunder sosial stønad

•         oversette attester o.l.

•         assistere i sivile saker

•         overta omsorg for barn

•         følge syke, barn eller andre tilbake til Norge  

Dødsfall

Ved dødsfall i utlandet vil ambassaden kunne bistå med informasjon til pårørende og ved hjemsendelse av kiste eller urne. Erfaringsmessing kan det påbeløpe seg betydelige kostnader ved et dødsfall i utlandet, og det oppfordres derfor til å ha en reiseforsikring med tilstrekkelig dekning.

Sykdom og ulykker

Alle som reiser til utlandet bør tegne egen reise- og syke -forsikring før utreise. Dette gjelder også for reiser til EØS-land, hvis du ønsker å få dekket eventuell syketransport hjem. Det anbefales å velge en forsikring som gir god dekning. Eventuelt sykehusopphold i utlandet og hjemtransport kan ellers bli meget kostbart. Norske myndigheter dekker hverken utgifter under sykehusopphold i utlandet eller hjemtransport. Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, kan det være behov for hjelp fra ambassaden. Før ambassaden kontaktes i slike saker, bør du ha søkt hjelp hos forsikringsselskap eller turoperatør.

Europeisk helsetrygdekort

Under midlertidig opphold i EØS-land (herunder Latvia) og Sveits dekkes utgifter til medisinsk behandling ved øyeblikkelig hjelp på lik linje med landets egne borgere, men kun på offentlige sykehus. Eventuell behandling på privat sykehus eller hjemtransport til Norge må i prinsippet dekkes av egen lomme eller via reiseforsikring. Du må ha europeisk helsetrygdkort som viser medlemskap i Folketrygden. Det europeiske helsetrygdkortet får du her. Vær oppmerksom på at andre regler gjelder for bosetting i utlandet over lengre tid. Nærmere opplysninger fås ved hjemstedets trygdekontor.

Arrestasjon

Ved arrestasjon i utlandet har du rett til å kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. En representant fra ambassaden vil, hvis nødvendig, foreta besøk i fengselet for å ivareta dine interesser. Det gjelder først og fremst å sikre at du får kompetent juridisk bistand. I de fleste land vil det offentlige beskikke og bekoste juridisk bistand. Ambassaden kan bistå med å skaffe privat engasjert advokat, men den arresterte må selv betale advokatens honorar. Ambassaden kan informere pårørende i Norge, avlegge besøk i fengselet, samt bistå med praktiske gjøremål som den arresterte måtte være avskåret fra å ta seg av selv. Vær oppmerksom på at det er latviske lover og regler som kommer til anvendelse i slike saker. Dette – sammen med folkerettens bestemmelser – begrenser de virkemidler utenrikstjenesten og norske myndigheter for øvrig har til rådighet.

Bistand på andre områder

Erfaringsmessig viser det seg å være størst behov for utenriksstasjonenes bistand i de situasjoner som er omtalt over, men behov for hjelp kan også melde seg på mange andre områder. I slike tilfeller bør du kontakt med ambassaden.

En utvidet versjon av denne artikkelen finner du i utenriksdepartementets brosjyre ”Reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser til utlandet.” Ytterligere informasjon om Latvia, inkludert detaljert reiseinformasjon og landinformasjon, finner du under her.

I tillegg kan du få nyttig informasjon ved å kontakte:

NAV

• Reisebyråer

• Turoperatører

• Forsikringsselskaper

• Kredittkortselskaper

• Bilorganisasjoner

• Latvias ambassade og honorære konsulater i Norge

Folkehelseinstituttet