Norsk og dansk flagg
Photo:

Norsk næringsliv i DK

Ambassaden åpnet i 2022 en seksjon for næringsliv og handel. Formålet er å bidra til økt handel og næringslivssamarbeid mellom landene gjennom informasjonsutveksling og en helhetlig, koordinert innsats.

Seksjon for næringsliv og handel arbeider for å fremme norsk næringslivs muligheter i det danske markedet. Seksjonen samarbeider med offentlige og private aktører som Innovasjon Norge og NORWEP, og forskjellige interesseorganisasjoner, næringsklynger, akademia og bedrifter i Norge og Danmark.

Formålet til seksjonen er å bidra til å utnytte det store potensialet for handel og næringslivssamarbeid mellom Norge og Danmark. Arbeidet handler i stor grad om å skape nettverksrelasjoner og å støtte opp om aktiviteter drevet fram av næringslivet selv, men også å identifisere og formidle videre muligheter for norsk næringsliv i Danmark. Aktiviteter kan være tilretteleggelse av delegasjonsbesøk, organisering av nettverksarrangementer, støtte til markedsundersøkelser og annen type bistand til norske bedrifter som ønsker seg inn på det danske markedet. Visjonen er at seksjonen for næringsliv og handel blir en sentral og synlig samarbeidspartner for norsk næringsliv, akademia og myndigheter.

Seksjonen har pekt seg ut prioriterte sektorer ambassaden vil jobbe særlig offensivt og proaktiv med. Sektorene er valgt ut i fra markedsmuligheter i Danmark, norske styrkeposisjoner og kompetanse på ambassaden. Andre sektorer vil ambassaden jobbe opportunistisk med.

Ambassadens prioriterte sektorer er:

  • Havvind: Danmark er verdensledende innenfor havvind, og har høye ambisjoner om flere havvindparker og energiøyer. Dermed er Danmark et relevant og nært land for den norske havvindindustrien. Det er stort potensiale for norske bedrifter som leverandører og rådgivere i ulike deler av verdikjeden.
  • Grønn skipsfart: Både Norge og Danmark ønsker en maritim næring uten utslipp i 2050. Den maritime næringen er bred og dekker alt fra shipping-selskaper og havner til små ferger og forskning. Det er gode muligheter for slike aktører i Danmark.
  • Grønt drivstoff: I Danmark satses det stort på grønt drivstoff (som ofte omtales som Power-to-X), som går ut på å bruke grønn kraft til å produsere hydrogen som kan omformes til ulike typer drivstoff. Næringen er i en tidlig fase men har bred politisk støtte, noe som gir gode rammebetingelser for vekst for aktører som ønsker seg inn på markedet.
  • Karbonfangst og -lagring (CCS): CCS er prosessen med å fange CO2 og lagre det under bakken. Det er også mulighet til å anvende CO2en til produksjon av drivstoff eller andre industriprosesser. Det er en stor satsning for både danske og norske myndigheter når det gjelder den grønne omstillingen. Les mer om CCS.
  • Helse: Norsk og dansk helsevesen står ovenfor mange av de samme utfordringene, og det er sentrale likheter i hvordan helsevesenet er organisert og bygget opp. Dette gjør Danmark til et attraktivt marked for løsninger som er etablert på det norske markedet. 

Ambassaden har et tett samarbeid med Norwegian-Danish chamber of Commerce (NDCC)NDCC arbeider for å styrke de kommersielle relasjonene mellom Norge og Danmark. 

NDCC, advokatpartnersnapet Accura og DNB Danmark har utarbeidet et notat om etablering i Danmark (november 2023)  På engelsk: Establishment in Denmark_November_2023.pdf

"1 år med næringsfremme" - artikkel om seksjonens innsats det første året. 

Kontakt Seksjon for næringsliv og handel på emb.copenhagen@mfa.no

Ambassadøren klipper snoren til næringslivsseksjonen

Ambassadør Katja Nordgaard klipper snoren til seksjon for næringsliv og handel.