Interns in Ottawa

Praktikantplass ved ambassaden i Ottawa

Den norske ambassaden i Ottawa tilbyr praktikantopphold for én student høsten 2024 med varighet f.o.m 1. juli t.o.m 22. desember. Søknadsfristen er mandag 18. mars 2024.

Har du lyst til å oppleve norsk utenrikstjeneste fra innsiden? Canada er en viktig partner for Norge, og vi har et tett samarbeid innen bl.a. sikkerhetspolitikk, energi, nordområdene, og bærekraftig hav- og kystpolitikk. Geografisk, ressursmessig og samfunnsmessig står vi overfor mange av de samme mulighetene og utfordringene. Samtidig er Canada som G7-land og nærmeste nabo til USA en unik lyttepost for å følge dagsaktuelle internasjonale spørsmål. Det er mange grunner til at nettopp Canada er et spennende land å være praktikant i.

Arbeidsoppgaver            

Ambassaden har ti ansatte, hvorav tre er utsendt fra Utenriksdepartementet. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten, og oppholdet vil gi innblikk i det daglige arbeidet ved en norsk utenriksstasjon. Siden ambassaden er relativt liten, vil praktikanten inkluderes i en rekke ulike aktiviteter. Som praktikant vil du blant annet jobbe med ambassadens utadrettede kommunikasjon, delta på møter og foredrag, utarbeide rapporter til norske myndigheter, bidra til å planlegge og tilrettelegge for arrangementer, samt bistå med administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner

Ambassaden ønsker praktikanter med svært god formidlingsevne på norsk og engelsk. Franskkunnskaper er ikke et krav, men vil telle positivt. Det er en forutsetning at praktikanten er norsk statsborger og medlem i folketrygden, samt at vedkommende ikke har vært praktikant ved en norsk utenriksstasjon tidligere. Det kreves videre at søkeren er student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i løpet av praksisperioden. En kandidat som har fullført et studieløp, kan også bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad eller doktorgrad, eller eventuelt en ny mastergrad etter praktikantoppholdet. Se for øvrig UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen her: Studentpraktikantordningen - regjeringen.no 

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med oppholdet, samt reise til og fra Ottawa. Praktikanter som ikke mottar støtte fra Statens Lånekasse, vil motta et månedlig stipend som et bidrag til bo- og levekostnader (for tiden kr. 17 000).
  • Praktikanten vil få tilbud om å leie rom i et bofellesskap med andre nordiske praktikanter. Månedsleien har tidligere vært CAD 740 inkludert fellesutgifter. Praktikanten har selv ansvaret for å undersøke muligheten for støtte fra Statens Lånekasse, og må i god tid i forkant av oppholdet søke NAV Utland (Folketrygden) om rett til utvidet stønad til helsetjenester. Tegning av eventuelle supplerende private forsikringer (f.eks. reiseforsikring) gjøres av praktikanten selv.
  • Praktikanten må selv søke om visum, inkludert politiattest(er), til Canada før avreise. Det anbefales å beregne god tid til disse forberedelsene da kanadiske myndigheters saksbehandlingstid er satt til tolv uker fra mottak av alle søknadspapirer. Alternativt kan praktikanten søke arbeidstillatelse ved ankomst. Ambassaden vil bistå med informasjon om prosessen på alle ovennevnte punkter.
  • Ved ankomst må praktikanten undertegne en avtale om praksisopphold som inneholder en taushetserklæring.

Søknad på norsk, CV og karakterutskrift fra høyere utdanning sendes til ambassaden via e-post: emb.ottawa@mfa.no. Merk søknaden «Praktikant Ottawa høst 2024 - Navn». Vi ber om at søknad sammen med vedlegg sendes som én samlet pdf med minst mulig filstørrelse. Ambassaden ønsker ikke kopier av referanser, attester o.l. vedlagt søknaden. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for en skriftlig test og intervju. 

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til ministerråd Anders Holmen Gulbrandsen på e-post Anders.Holmen.Gulbrandsen@mfa.no, eller nåværende praktikant Johannes Blekastad Almås på e-post Johannes.Blekastad.Almas@mfa.no.