Revidert trydgeavtale mellom Norge og Canada (2014)

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Canada på trygdeområdet er i dag regulert av Avtale om sosial trygd mellom Norge og Canada av 12. november 1985, som trådte i kraft 1. januar 1987.

Hensikten med en trygdeavtale er blant annet å sørge for at personer, som flytter fra et avtaleland til et annet, kan beholde opptjente trygderettigheter, samt å gi dem adgang til trygdeordninger i det landet de flytter til slik at de er sikret kontinuitet i trygdedekningen. Dessuten er det viktig å unngå at denne gruppen må betale trygdeavgift til begge landene.

Forhandlingene om en revidert trygdeavtale mellom Norge og Canada ble innledet i 2006. Disse ledet frem til en avtale som ble undertegnet i Ottawa 20. juni 2012. Den reviderte avtalen vil tre i kraft 1. januar 2014.

Den reviderte avtalen omfatter alle som er eller har vært omfattet av trygdelovgivningen i de to landene, inkludert deres familiemedlemmer og etterlatte.

Den reviderte avtalen innebærer tekniske tilpasninger i og modernisering av avtaleteksten, som følge av endringer som har skjedd i lovgivningen og administrasjonen, samt i utformingen av trygdeavtaler, både på norsk og kanadisk side i tiden etter 1985. Bestemmelsene i den reviderte avtalen tilsvarer i all hovedsak bestemmelsene i den gjeldende avtalen. Det gis regler om likebehandling og om fri eksport av visse trygdeytelser mellom de to landene. Det er imidlertid bestemt at noen ytelser ikke skal eksporteres, blant annet garantert tilleggspensjon for unge uføre og pensjoner beregnet etter de spesielle bestemmelsene om beregning av pensjoner til flyktninger og statsløse. Videre er det gitt regler som bestemmer hvilken av de to landenes trygdelovgivning en person skal være omfattet av. Avtalen inneholder også regler om sammenlegging av norske og kanadiske trygdeperioder for å åpne rett til pensjon.

Den viktigste forskjellen mellom den gamle og den reviderte avtalen, gjelder pensjon fra folketrygden som er gitt på grunnlag av tidsrom før 1. januar 1967. Fram til 1. januar 1991 ble slike tidsrom ikke medregnet fullt ut som trygdetid med mindre vedkommende var bosatt i Norge på søknadstidspunktet. Fra 1. januar 1991 ble folketrygdloven endret, slik at alle perioder i Norge mellom 1. januar 1937 og 1. januar 1967 kunne legges til grunn for pensjonsberegningen uten hensyn til hvor søkeren er bosatt på søknadstidspunktet. Endringen ble imidlertid bare gjort gjeldende for nye søknader.

Den reviderte trygdeavtalen endrer dette for personer som omfattes av avtalen. Det fremgår av artikkel 33 at pensjonister som har pensjon som er fastsatt før 1. januar 1991, hvor det ikke er tatt hensyn til all trygdetid på norsk territorium etter 1936 og før 1967, kan kreve at den norske Arbeids- og velferdsetaten regner om pensjonen. Dersom denne omregningen gir høyere pensjon, skal omregningen skje med tilbakevirkning for 72 måneder forut for den reviderte avtalens ikrafttredelse, altså med virkning fra 1. januar 2008. For at slik tilbakevirkning skal kunne gis, er det imidlertid et vilkår at kravet framsettes innen 24 måneder etter den reviderte avtalens ikrafttredelse, altså senest 1. januar 2016.

Det vil normalt være tilstrekkelig å sende en kortfattet skriftlig henvendelse til Arbeids- og velferdsetaten. Henvendelsen må inneholde pensjonistens navn og norsk personnummer/D‑nummer (elleve siffer), og klargjøre at man ønsker omregning av pensjonen.

Adressen er:

NAV Pensjon

Postboks 6600, Etterstad

0607 Oslo

NORWAY

Proposisjonen til Stortinget (Prop. 146 S (2011–2012)), som blant annet inneholder avtaleteksten, finnes på regjeringens hjemmeside: