Fisherman - Photo:Thomas Rasmus Skaun
Thomas Rasmus Skaun

Norsk næringsliv i Canada

Team Norway
Utenrikstjenesten jobber med øvrige norske myndigheter og private organisasjoner gjennom samarbeidsnettverket Team Norway for å bistå norsk næringsliv i utlandet. Det er en målsetning at norske bedrifter satser mer i utlandet for å sikre norsk velferd og sysselsetting. Ved at det norske virkemiddelapparatet og næringslivet samarbeider tettere, kan profileringen bli mer enhetlig. Hensikten med Team Norway er å bedre forutsetningene for at næringslivet lykkes.

Ambassaden i Ottawa samarbeider med Innovasjon Norge, Norwegian Energy Partners (NORWEP) og andre norske aktører for å yte en bedre og mer enhetlig støtte til norske økonomiske interesser. Det betyr blant annet utveksling av informasjon og erfaring, felles arrangementer og fremstøt overfor kanadiske myndigheter og næringslivsaktører.  

Innovasjon Norge har sitt Canada-kontor i Toronto og tilbyr rådgivning, nettverk og kompetanse til norske bedrifter som vurderer å etablere seg på det kanadiske markedet. De kan også bistå norske eksportbedrifter med i profilere seg internasjonalt gjennom messedeltakelser og delegasjoner. Mer informasjon om Innovasjon Norges aktiviteter i Canada finnes her.

NORWEP har en representant i St. John’s på Canadas østkyst. Nærmere informasjon finnes her.

Den norske ambassadøren leder koordineringen av Team Norway i Canada.

Næringslivets rammevilkår og samfunnsansvar i Canada
Norske selskaper som ønsker å drive forretninger i Canada gis på denne siden en oversikt over lover og regler som må følges, samt lenker til videre informasjon.         

Regler for utenlandske investeringer i Canada og valg av forretningsstruktur   Canada ønsker utenlandske selskaper som ønsker å investere i landet velkommen. Ifølge internasjonale rangeringer er Canada blant de aller høyest rangerte G20-landene med hensyn til hvor enkelt det er å drive næringslivsvirksomhet. Verdensbanken anser Canada som et av de enkleste landene i verden å starte næringslivsvirksomhet i. 

Canadas banksystem anses som et av de aller beste i verden, og landet har en sunn økonomi og generelt sett oversiktlige rammebetingelser. Fra Canada er det også relativ enkelt tilgang til det amerikanske markedet, og 17 av Canadas 20 største byer ligger mindre enn 90 minutters kjøretur fra USA. 

Det finnes sekt­orer og enkelt­­stående til­feller der import­avgifter, tekniske krav og komplisert regelverk er utfordrende. En særskilt kanadisk problemstilling er grense­gangen mellom ansvars­områdene til henholds­vis provins­myndig­heter og føderal­regjeringen.

Invest in Canada er et myndighetsbyrå med formål å veilede utenlandske selskaper som vurderer å investere i Canada. På sidene til den kanadiske skatteetaten finnes også en oversikt over reglene for utenlandske investeringer i Canada. Her nevnes også tre grunnleggende selskapsstrukturer: Sole Proprietorships, Partnerships og Corporations. Det fins også varianter av disse: Joint Ventures, Branch Offices og Subsidiaries. Norske bedrifter i Canada må forholde seg til både føderale myndigheter og provinsmyndigheter. 

Beskatning og avgifter Det fins flere ulike typer beskatning og avgifter i Canada, både på føderalt og provinsielt nivå.  Canada har lavere skatte- og avgiftsnivå enn mange andre land det er naturlig å sammenligne med.

Utenlandske arbeidere Canadas arbeidsstyrke er blant de høyest utdannede i OECD. Canada er et multikulturelt samfunn med høy arbeidsinnvandring. Det finnes regler som må følges av bedrifter og utenlandske arbeidstakere for å få arbeidstillatelse i Canada.

Arbeidsmiljø Norske selskaper i Canada må følge kanadisk arbeidsmiljølov og reguleringer for sine ansatte i Canada. En oversikt over lover og regler på området finnes på det kanadiske arbeidsdepartementets sider.

Miljøvern Miljøvernloven (Canadian Environmental Protection Act) av 1999, pålegger selskaper å informere om sin bruk av enkelte typer giftige stoffer til det nasjonale forurensningsregisteret (National Pollutant Release Inventory).

Bedriftenes samfunnsansvar Den kanadiske regjeringen har gjennom mange år arbeidet for at bedriftene skal være seg bevisst sitt samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility), og har utarbeidet en veiledning til at bedrifter kan lage sine egne strategier for samfunnsansvar.

Canada har også et OECD-kontaktpunkt

Andre nettsider om kanadisk næringsliv ved vurdering av etablering i Canada:

Industry Canada

Export and Import Controls

 

Samhandel og norsk næringslivs engasjement i Canada
Canadas største eksportvarer til Norge er nikkel, kobber, kobolt og edelmetaller, mens Norges største eksportvarer til Canada er råolje, oljeprodukter og ferro-magnesium.

Norge og de øvrige EFTA-landene inngikk i 2009 en frihandelsavtale med Canada, og en fremtidig revidering er en målsetning for avtalen.

Ambassaden kjenner til et syttitalls norske virksomheter som er etablert i Canada. Energisektoren, forsvarsindustrien, akvakultur og maritim sektor er dominerende, men også andre norske næringer som helseteknologi og klesbransjen har selskaper i Canada.