Handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter

handlingsplan.png
Foto: Credit Kord

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter har på kort tid blitt en rådende internasjonal standard for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene. Som et ledd i arbeidet med å styrke innsatsen for menneskerettighetene har regjeringen nå lansert en ny nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.

Handlingsplanen skal gjøre det enklere for næringslivet å ta i bruk FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. Planen søker å klargjøre hva norske myndigheter forventer av norske selskaper, men også hva næringslivet kan forvente av norske myndigheter når det gjelder bistand og råd. Staten og næringslivet har en felles interesse i å sikre at norsk bedrifter skal kunne drive og utvikle sin internasjonale virksomhet basert på anerkjente internasjonale normer.

Regjeringen foreslår i handlingsplanen en rekke tiltak:
•Sikre større samstemthet og kompetanse om ansvarlig næringsliv i offentlig forvaltning.
•Vurdere å samlokalisere ressurser fra flere aktører som gir veiledning om næringslivets samfunnsansvar i ett veiledningssenter.
•Inkludere respekt for internasjonale menneskerettigheter i offentlige kontrakter.
•Jobbe for at bestemmelser om respekt for menneskerettigheter, herunder ivaretakelse av arbeidstakeres grunnleggende rettigheter og miljø, inkluderes i bilaterale frihandelsavtaler og investeringsavtaler. •Prioritere rammebetingelser, institusjonsbygging og utvikling av adekvat lovverk for å sikre menneskerettighetene i prioriterte utviklingsland. •Gjennom internasjonalt samarbeid jobbe for at ofre for grove og systematiske menneskerettighetsbrudd får tilgang til effektiv klagebehandling.
•Støtte Høykommissæren for menneskerettigheter (OHCHR) i arbeidet med å styrke nasjonale rettssystemer.  

Regjeringen forventer at alle norske selskaper:
•Følger lover og regler i de land selskapet er aktive i
•Gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
•Benytter seg av FNs veiledende prinsipper eller OECDs retningslinjer i utviklingen av strategier for ansvarlig forretningsdrift der det er relevant
•Utviser aktsomhet og kartlegger risiko på menneskerettighetsområdet tilpasset selskapets virksomhet. Dette gjelder særskilt for selskaper som opererer i krevende markeder
•Benytter seg av prinsippene «følg eller forklar» og vesentlighetsprinsippet