Doctor Image - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Informasjon om helserettar

Informasjon om nordmenn sine helserettar i Tyskland

For informasjon om nordmenn sine helserettar i Tyskland sjå følgjande relevante lenker:

Informasjon om det europeiske helsetrygdkortet

Informasjon for fastbuande

Pensjonistar som bur i Tyskland

Arbeidstakarar med arbeid for utanlandsk arbeidsgjevar

Studentar

Turistar

Ta kontakt med Helfo dersom du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekking av helsetenester på telefonnummer +47 23 32 70 00.

Viss du arbeider i utlandet eller oppheld deg i utlandet meir enn 12 månadar, kan du miste medlemskapet ditt i folketrygda. Her er informasjon om frivilleg medlemskap i folketrygda.