Bistand til nordmenn i utlandet

Her finner du informasjon om konsulære tjenester og bistand til nordmenn i utlandet

 

Hva kan utenriksstasjonene bistå med?

 • utstede nødpass eller annet reisedokument for hjemreise
 • opprette kontakt med familie og venner for å be dem om å bistå deg med penger og billetter
 • gi råd om overføring av penger fra Norge
 • gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.
 • bistå med å skaffe juridisk bistand
 • i særlige tilfeller, gi nødlidenhetslån for hjemreise
 • bistå pårørende ved dødsfall i utlandet •besøke arresterte eller fengslede
 • i særlige tilfeller være tilstede under rettssaker

Hva kan utenriksstasjonene ikke bistå med?

 • innblanding i rettergang
 • betale privat engasjert forsvarer
 • skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse
 • betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter
 • pengeoverføring/utbetaling, herunder sosial stønad
 • oversette attester o.l.
 • assistere i sivile saker
 • overta omsorg for barn
 • følge syke, barn eller andre tilbake til Norge

Hvem kan be om bistand?

Alle norske statsborgere kan be om bistand, og flyktninger eller statsløse personer bosatt i Norge kan påregne samme hjelp som norske borgere i de fleste saker under midlertidig opphold i utlandet. Norske borgere fast bosatt i utlandet kan ikke forvente samme bistand som den som måtte bli tilbudt norske borgere med fast bopel i Norge. Har du dobbelt statsborgerskap og reiser til ditt andre hjemland, kan du risikere at det andre landets myndigheter ser bort fra det norske statsborgerskapet. I slike tilfeller vil norske myndigheter vanskelig kunne yte bistand.

For mer informasjon om bistand til nordmenn i utlandet, gå til UDs og ambassadenes sider om bistand til nordmenn i utlandet på www.landsider.no

Gebyrer på tjenester ved ambassaden

Det vises til Forskrift av 25. januar nr. 58 gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner, fastsatt ved kgl. Resolusjon av 25. januar 2013, endret 1. juli 2014. 

 • Gebyr fastsatt i russiske rubler er basert på offisiell vekslingskurs. Vekslingskurs kan rundes opp/ned med inntil 10%.
 • Fastsettelse av gebyrsats i lokal valuta gjøres minst en gang årlig, eller oftere ved store kursendringer.

A. Pass, utlendingssaker og statsborgerskap 

 1. Utstedelse av vanlig reisepass (politipass), fremmedpass og reisebevis:
  • for personer over 16 år - NOK 450 / RUB 3.000
  • for personer under 16 - NOK 270 / RUB 1.800
 2. Visering av pass eller andre legitimasjonspapirer (visumgebyrene fastsettes i euro, og regnes om til lokal valuta):
  • Tilsvarer de til enhver tid gjeldende gebyrer fastsatt i Europaparlaments- og rådsforordningen (EF) nr. 810/2009 (visumforordningen), artikkel 16  -  Se vedlegg A i forskrift
  • D-visum - Se vedlegg B i forskrift
 3. Behandlingsgebyr ved søknader etter utlendingsloven:
  • Første gangs søknad om oppholdstillatelse i familiegjenforenings­øyemed - NOK 10.500 / RUB 70.300
  • Fornyelse av søknad i pkt. a - NOK 2.600 / RUB 17.400
  • Søknad om oppholdstillatelse for arbeid - NOK 5.400 / RUB 36.200
  • Første gangs søknad og fornyelse av søknad om oppholdstillatelse for studenter, forskere med egne midler og au-pairer - NOK 5.300 / RUB 35.500
  • Første gangs behandling eller fornyelse av søknader som ikke faller inn under pkt. a, b, c eller d - NOK 1.100 / RUB 7.400
  • Søknad om permanent oppholdstillatelse - NOK 3.100 / RUB 20.800
 4. Behandlingsgebyr ved søknad om statsborgerskap - NOK 3.700 / RUB 24.800

B. Sjøfartssaker

 1. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis etter sjøloven § 5 tredje ledd - NOK 510 / RUB 3.400
 2. Utstedelse av midlertidig farts- eller sikkerhetssertifikat eller påtegning om forlenget gyldighet for sertifikat etter forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger § 37 (gjelder for lasteskip, passasjerskip, lektere, flyttbare innretninger og dessuten for fiskefartøy med største lengde 15 meter eller mer) - NOK 510 / RUB 3.400
 3. Bekreftelse av å ha mottatt komplett søknad om midlertidig tjeneste i sertifikatpliktig stilling (Certificate of Receipt of Application - CRA) etter forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 86 - NOK 510 /  RUB 3.400

Ved kontroll av et samlet mannskap skal gebyret ikke overstige totalt NOK 5.100 / RUB 34.5200

C. Økonomisk bistand

Tilståelse av lån eller bistand ved pengeoverføringer

10% av beløpet, men ikke mindre enn NOK 300 / RUB 2.000 og ikke mer enn NOK 5.000 / RUB 33.500

D. Oversettelse, avskrift m.v.

 1. Uoffisiell oversettelse, inklusive bekreftelse: Den betaling som er vanlig på tjenestestedet, men for hver påbegynt gruppe av 100 ord ikke mindre enn NOK 255 / RUB 1.700
 2. Rett kopi/utskrift av protokoll, inklusive bekreftelse: For hver maskinskrevet side eller del derav NOK 60 / RUB 400, men ikke mindre enn  NOK 255 / RUB 1.700

E. Notarialforretninger

Utstedelse av attester og bekreftelse av underskrifter NOK 255 / RUB 1.700

F. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis for luftfartøy

NOK 3.075 / RUB 20.600

G. Bistand i kommersielle saker

NOK 1.025 / RUB 6.900 (per time)

H. Tilleggsgebyr

 • For overtidsarbeid og tjenestehandlinger utenfor kontorlokalene i kontortiden: 50 %      
 • For tjenestehandlinger som utføres på dager hvor stasjonen har stengt eller redusert kontortid på grunn av helg eller høytid: 100 %