Norge og USA

Norges forhold til USA har sterke historiske røtter og står i dag på mange ben. Da Norge ble selvstendig i 1905 var USA blant de første land som anerkjente Norges selvstendighet.

Norge og USA har nære historiske bånd. Et eksempel på dette er den amerikanske grunnloven av 1787, som ble en viktig inspirasjonskilde da den norske grunnloven ble utarbeidet og vedtatt i 1814. Et stort antall nordmenn utvandret til USA mellom 1825 og 1930-tallet, noe som gjør at mange i Norge i dag har slektninger i USA. Antallet amerikanere som oppga å ha norsk avstamning ved den amerikanske folketellingen i 2000 var nærmere 4,5 millioner – omtrent like mange som det da bodde Norge. Da Norge ble selvstendig i 1905 var USA blant de første land som anerkjente Norges selvstendighet.

Sikkerhetspolitisk er USA og Norge nære allierte, spesielt gjennom medlemskap i NATO. Etter den andre verdenskrig nøt Norge godt av den amerikanske Marshallhjelpen – betydelige midler som ble kanalisert til Europa for å bistå med gjenreisning og samfunnsbygging etter krigen. Da NATO ble etablert i 1949, deltok både Norge og USA fra begynnelsen. Forholdet til USA har hatt en sentral plass i Norges sikkerhetspolitikk i hele etterkrigstiden, noe som fortsatt er tilfellet i dag.

De økonomiske forbindelsene mellom de to land er betydelige. Som en av verdens største oljeeksportører bidrar Norge med betydelig energiforsyning til verdensmarkedet. Få oljeeksporterende land har samme grad av politisk stabilitet og forutsigbarhet i oljeleveransene som Norge. Norge har en omfattende handel med USA og er i økende grad også en investor i amerikansk økonomi. Statens Pensjonsfond - Utland plasserer om lag en tredjedel av sine verdier i USA.

Kultursamarbeidet mellom USA og Norge er mangfoldig. Norsk jazz har de senere år gjort seg bemerket i USA som eksperimentell, nyskapende og av høy kvalitet. Også andre musikkarter som heavy metal har en sterk posisjon.

De senere år har også norsk arkitektur gjort seg bemerket i USA. Norske arkitekter som Snøhetta har deltatt i planleggingen av monumentale nybygg på "Ground Zero" i New York. Den nye operaen i Oslo har fått bred omtale i fagtidsskrifter i USA. Også på andre felt gjør norske kulturutøvere seg godt bemerket i USA.

Ingen land kan vise til så mange og så sterke forskningsmiljøer som USA. Ingen land har heller så mange Nobelprisvinnere som USA. Det er viktig for norsk forskning at norske forskere har utstrakt kontakt med amerikanske forskningsmiljøer og at norske studenter har mulighet til å studere i USA. Studentutveksling med USA bidrar til at Norge også i fremtiden vil ha beslutningstakere som forstår USA og amerikanske tilnærminger best mulig. Mange høyskoler og universiteter i Norge har inngått utvekslingsavtaler med institusjoner i USA.

Norges forhold til USA har sterke historiske røtter og står i dag på mange ben. USA er et stort, mangfoldig og rikt land, kulturelt, geografisk og økonomisk. Det brede engasjementet fra både private og offentlige aktører i Norge er med på å opprettholde og styrke den nære kontakten med USA, og ikke minst mellom det amerikanske og det norske folk.