Passport

Bistand til nordmenn

Denne siden inneholder informasjon om hvordan enn søker om pass, statsborgerskap, personnummer, samt utstedelse av nødpass.

For å bestille time for pass eller andre konsulære henvendelser, vennligst kontakt ambassaden på e-post: emb.lilongwe@mfa.no.

 

SØKE OM PASS

Fremgangsmåte ved utstedelse/fornyelse  

Alle norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig oppmøte på ambassaden. Dette gjelder også barn. Alle som skal ha pass må ha norsk personnummer. Personer uten norsk personnummer må derfor søke om dette først. Søknad om personnummer sendes ambassaden. For mer informasjon, se menypunkt Personnummer. 

For voksne og barn ved fornyelse

Søker eller verge/foreldre fyller ut 1 eksemplar av skjemaet GP-7059 B/N (Skjemaet får du på ambassaden). • Husk å ta med ditt gamle pass.  • For barn under 18 år: Har begge foreldrene foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Dersom en av foreldrene ikke kan møte til time, se link for Samtykke for pass og ID-kort til barn og unge. Eneansvar (tildelt ved domskjennelse eller avtale) for barn må dokumenteres.

Ved førstegangs utstedelse av pass for barn under 18 år, må følgende tilleggsdokumenter vedlegges

 • Fødselsattest, som viser begge foreldres navn.
 • Begge foreldres pass.
 • Foreldrenes vigselsattest (nødvendig i noen tilfeller).
 • Barnet må være med ved innlevering av søknad.

Forholdet til opplysninger fra Folkeregisteret

Pass vil kun bli utstedt på bakgrunn av de navneopplysninger som til enhver tid fremkommer i Folkeregisteret. Hvis man har endret navn, må man derfor søke om navneendring før utstedelse av pass med nytt navn er mulig.

Søknad om navneendring

Norske borgere som er registrert utvandret i Folkeregisteret, må søke om navneendring hos lokale myndigheter. Bekreftet kopi av navnebevilling fra lokale myndigheter sendes pr. post til Skattedirektoratet (SKD), Sentralkontoret for folkeregistrering, postboks 6300 Etterstad, 0603 Oslo med anmodning om å få endret sitt navn. Bevilling som ikke er skrevet på engelsk, fransk, tysk eller spansk må vedlegges statsautorisert oversettelse til ett av disse språk eller norsk.

For norske borgere som registrert bosatt i Norge i Folkeregisteret, skal dette skjemaet fra Justis- og politidepartementet brukes ved søknad om navneendring.

Passet tapt/stjålet

Dersom du har mistet eller blitt frastjålet passet ditt, må du medbringe annen norsk legitimasjon (for eksempel førerkort, bankkort, legitimasjon med bilde eller fødselsattest) og fylle ut et tapsmeldingsskjema. Dersom passet er stjålet, må du melde tapet til politi og medbringe en tapsattest fra politiet.

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?

Maskinlesbare pass produseres ikke ved ambassaden, men hos passprodusent i Norge. Man må normalt påregne 3 - tre - uker, samt postgang fra Norge, til sammen fire uker.  Nødpass (håndskrevet) kan utstedes inntil det maskinlesbare passet er i hende. For nødpass kreves to passfoto.

Avhenting

Når passet er mottatt ved ambassaden, kan det sendes direkte til deg med kurér (mottaker betaler). Hvis gammelt pass ikke ble makulert ved ambassaden i forbindelse med innlevering av søknad, må du hente passet på ambassaden, avtale å hente passet ved en av våre honorære konsulater eller sende passet med kurér til ambassaden.

Gyldighet av passet

Barn opp til 5 år får pass med gyldighet i 2 år. Barn mellom 5 og 10 år får pass med gyldighet i 3 år. Barn mellom 10 og 16 år får pass med gyldighet i 5 år. Personer over 16 år får pass med vanlig gyldighet på 10 år. Unntaket er barn over 12 år som er født i utlandet. Disse personene må før de fyller 22 år søke om bibehold av sitt norske statsborgerskap. Uten bibeholdsbevilling av norsk statsborgerskap kan pass ikke utstedes utover 22-års grensen.

Bibehold av statsborgerskap/bosatt i utlandet

Norsk borger som ikke har bodd i Norge i til sammen to år eller i Norge andre nordiske land i til sammen syv år, mister automatisk sitt norske statsborgerskap når hun/han fyller 22 år - dersom de ikke etter søknad har fått beholde statsborgerskapet. Dette gjelder uansett om man er født i Norge eller i utlandet, og også for de som på basis av tidligere statsborgerlov nå har pass som er gyldig utover 22-årsdagen. Søknaden om bibehold av statsborgerskap skal sendes norsk utenriksstasjon i god tid før man fyller 22 år. For ytterligere opplysninger se menypunktet Statsborgerskap

Hvor kan man søke om pass?

Passøknader fremmes ved norske ambassader eller hos politiet i Norge. Passøknader kan også fremmes ved generalkonsulatene i Alicante, Guangzhou, Hamburg, Houston, Juba, Murmansk, New York, Rio De Janeiro, St. Petersburg, San Francisco og Shanghai.

 

STATSBORGERSKAP

Ny lov om statsborgerskap trådte i kraft 1. september 2006. Den nye loven erstatter lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett. Viktigste endring for nordmenn bosatt i utlandet er paragraf om tap av statsborgerskap ved fravær fra Norge, uansett fødested.        

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Ble du norsk ved fødselen, kan du videre tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger.

Unntak

Dette gjelder ikke den som blir statsløs som følge av tapet. Det er med andre ord bare norsk borger som har annet lands statsborgerskap i tillegg til det norske, som kan miste sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år.

Søknad om å beholde norsk statsborgerskap

Dersom du har tilstrekkelig tilknytning til Norge, kan du søke om å få beholde ditt norske statsborgerskap selv om du har lite botid i Norge. Søknad må i hovedregelen fremmes før du fyller 22 år. En søknad som er fremmet etter fylte 22 år, kan tas under behandling hvis du som søker ikke kan bebreides for at fristen er overskredet, eller dersom det ville være urimelig om statsborgerskapet går tapt.

Om du som søker har den nødvendige tilknytningen, avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. Det blir blant annet lagt vekt på om du ved en feil har fått utstedt pass utover fylte 22 år. Søkere som før fylte 22 år har hatt opphold i Norge på til sammen seks måneder, eller som er bosatt i Norge, anses for å ha tilstrekkelig tilknytning.

Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på utlendingsdirektoratet sine nettsider

Dobbelt statsborgerskap

Fra 1. januar 2020 kan norske statsborgere ha dobbelt statsborgerskap. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det er også mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene. 

For øvrig er det  Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her. UDI har publisert en nyhetsartikkel om dobbelt statsborgerskap etter Stortingets vedtak (her).

 

SØKE OM PERSONNUMMER

Søknad om personnummer for barn født i utlandet fremsettes til ambassaden. Fødselsnummeret består av passøkers fødselsdato og et personnummer. 

I henhold til nye forskrifter til passloven er det krav om at passøkers hele fødselsnummer på elleve siffer innføres i passet.

Ved søknad om personnummer for mindreårige under 18 år må barn og foreldre møde personligt på ambassaden/konsulatet ved forutgående timebestilling ved at kontakte ambsassaden på emb.lilongwe@mfa.no. Ambassaden fremsender søknad til folkeregisteret.

Skatteetaten har laget en veileder for publikum hvor brukere ved å legge inn informasjon om seg selv og barnet får tilpasset informasjon om hvilke dokumenter som må fremlegges ifm. anmodning om fødselsnummer. 

Følgende dokumenter må legges ved søknad:

 • Bekreftet kopi av mors og fars pass
 • Original fødselsattest
  - Apostille påført for Malawisk fødselsattest (Malawi apostille informasjon)
  - Legalisert for Zambisk fødselsattest (Contact Ministry of Foreign
    Affairs of the Republic of Zambia, Consular and Protocol Division, Charter
    House, Independence Avenue, Lusaka, Tel.: (+260-211) 25 26 66)

Saksbehandlingstiden kan ta 2-4 måneder.

 

NØDPASS

Ved tap av pass er ambassaden behjelpelig med utstedelse av nødpass eller annet reisedokument for hjemreise. Tapet må straks meldes til stedets politimyndighet og bekreftelse på dette må medbringes til ambassaden. Nødpass utstedes kun i ambassadens åpningstid.

 

UD OG AMBASSADENS BISTAND TIL NORDMENN I UTLANDET

Norge har til sammen ca. 100 ambassader og underliggende fagkonsulater som kan gi bistand til norske reisende i utlandet. 

Den norske ambassaden i Malawi kan bistå reisende med følgende anliggender:

 • Utstede nødpass eller annet reisedokument for hjemreise
 • Opprette kontakt med familie og venner for å be dem om å bistå deg med penger og billetter
 • Gi råd om overføring av penger fra Norge
 • Gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.
 • Bistå med å skaffe juridisk bistand
 • I særlige tilfeller, gi nødlidenhetslån for hjemreise
 • Bistå pårørende ved dødsfall i utlandet
 • Besøke arresterte eller fengslede
 • I særlige tilfeller være tilstede under rettssaker

Videre kan man ikke forvente at ambassaden kan bistå med:

 • Innblanding i rettergang
 • Betale privat engasjert forsvarer
 • Skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse
 • Betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter
 • Pengeoverføring/utbetaling, herunder sosial stønad
 • Oversette attester o.l.
 • Assistere i sivile saker
 • Overta omsorg for barn
 • Følge syke, barn eller andre tilbake til Norge

Norske statsborgere kan be om bistand. Flyktninger og statsløse personer bosatt i Norge kan påregne samme hjelp som norske borgere i de fleste saker under midlertidig opphold i utlandet. Norske statsborgere fast bosatt i utlandet kan ikke forvente samme bistand som den som måtte bli tilbudt nordmenn med fast bopel i Norge. Har du dobbelt statsborgerskap og reiser til ditt andre hjemland, kan du risikere at det andre landets myndigheter ser bort fra det norske statsborgerskapet. I slike tilfeller vil norske myndigheter vanskelig kunne yte bistand.

For ytterligere informasjon se regjeringens landsider.