H.K.H. Kronprins Haakon på besøk i Kenya. Her under treplanting med Wanjira Mathai. - Photo:Ambassaden i Nairobi / Øystein Størkersen
Ambassaden i Nairobi / Øystein Størkersen

Utviklingssamarbeid

Norge hadde på 1970- og 80-tallet et stort bistandsengasjement i Kenya, og særlig Turkana. Kenya er i dag et mellom-inntekstland og norsk bistand har endret seg dramatisk siden 1970-tallet. Den største kanalen for norsk bistand er i dag Norfunds investeringer, mens bistand forvaltet av Norad og ambassaden i Nairobi er relativt beskjeden.     

Norfund har et Øst-Afrika-kontor i Nairobi, og har lån eller eierandeler i flere selskaper i Kenya, hovedsakelig innen ren energi, landbruk, finanssektoren og økoturisme. I 2023 gikk Norfund også inn med investeringer i tekstilindustrien i Kenya. I 2015 kjøpte Norfund, sammen med Norfinance, 12 % av aksjene i Equity Bank, Kenyas nest største bank. Per 2022 hadde Norfund interesser i ca. 190 selskaper i Kenya, med en portefølje på ca. NOK 2,9 milliarder. Mer informasjon om Norfunds investeringsportefølje, inkludert Kenya, finnes her.

Norsk øremerket bistand til Kenya var i 2022 på totalt NOK 112,9 millioner. Den øremerkede bistanden til Kenya er fordelt på flere ulike sektorer, der de største i 2022 var styresett, sivilt samfunn og konfliktforebygging (27%), nødhjelp (25%), produksjon og handel (18%), og miljø og energi (11%). Store deler av norsk bistand til Kenya fordeles gjennom Norads støtte til ikke-statlige organisasjoner og norske frivillige organisasjoner som jobber med lokale partnere. En full oversikt over norsk bistand til Kenya, samt resultater av denne, er tilgjengelig på Norads hjemmesider.

Om lag en fjerdedel av øremerket bistand til Kenya forvaltes av ambassaden i Nairobi. Bistanden som forvaltes fra ambassaden retter seg primært mot styrking av demokratisk utvikling, godt styresett og respekt for menneskerettighetene. Ambassaden støtter flere lokale og nasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, inkludert Kenyas nasjonale menneskerettskommisjon (KNCHR), som blant annet arbeider for å realisere menneskerettskapittelet i grunnloven og styrke folkelig deltakelse i politiske beslutningsprosesser. Norge skiller seg ut som en av få givere som gir direktestøtte til kenyanske menneskerettighetsorganisasjoner, fremfor å kanalisere støtte gjennom internasjonale organisasjoner. En oversikt over bistandsavtaler som forvaltes av ambassaden i Nairobi er tilgjengelig på ambassadens nettside.

Det anslås at Kenya årlig mottar mellom NOK 175 og 210 millioner i andel av norsk kjernestøtte gjennom multilaterale organisasjoner.  I 2022 ble det inngått en ny avtale om norsk støtte til FNs implementering av det nye landrammeverket for bærekraftig utvikling i Kenya, med vekt på å styrke «ett FN»-tilnærmingen.