Norge og Kenya

Bilaterale relasjoner
Norge og Kenya har lange og gode forbindelser. Norske aktører har drevet bistandsvirksomhet i Kenya i årtier, og Norge ga beskyttelse til politiske flyktninger fra Kenya under diktaturet til Daniel arap Moi. I 1990 ble Norge utvist fra Kenya pga. støtten til lokale menneskerettighetsforsvarere, med Koigi wa Wamwere-saken som utløsende faktor. Innen 1997 var full diplomatisk representasjon gjenopprettet. Det ble inngått en bilateral intensjonsavtale om bistandssamarbeid i 2002.

Ambassadens strategiske mål i Kenya er å fremme norske næringslivsinteresser og bidra til demokratisk utvikling, godt styresett og respekt for menneskerettighetene.

Norge eksporterte i 2016 varer for NOK 122 millioner til Kenya (SSB), en oppgang på 27 % fra året før. Største del av eksporten består av kjemiske produkter, landbruksvarer og maskiner. 

Norsk import fra Kenya var på NOK 450 millioner i 2016, en marginal økning fra 2015. I all hovedsak er det råvarer og landbruksprodukter som utgjør importen.

Statens pensjonsfond utland investerte i Kenya for første gang i 2012 og hadde i 2015 en aksjeportefølje på NOK 1,2 milliarder, omtrent en dobling siden 2014. Investeringene er i dag fordelt på 12 selskaper, hovedsakelig innen finansielle tjenester, forbruksvarer og telekommunikasjon.   

Norfund, som har et Øst-Afrika-kontor i Nairobi, har lån eller eierandeler i flere selskaper i Kenya, hovedsakelig innen energi og økoturisme. I 2015 kjøpte Norfund, sammen med Norfinance, 12 % av aksjene i Equity Bank, Kenyas nest største bank. Totalt har Norfund investert ca NOK 1,8 milliarder i Kenya.

Det er voksende interesse blant norsk næringsliv for mulighetene i Kenya. Innovasjon Norges regionale kontor i Nairobi spiller en sentral rolle i ambassadens næringsfremme, med vekt på fornybar energi og jordbruk. Rundt 25 norske selskaper er etablert i landet.

I 2016 var det registrert bosatt rundt 450 norske borgere i Kenya.

Utviklingssamarbeid
I 2016 var norsk bistand til Kenya på totalt 72 millioner kroner. Ambassaden forvalter rundt 25 millioner kroner. Gjennom FN og internasjonale organisasjoner støttes ulike program for å fremme demokratiseringsprosessen i landet.  Ambassaden finansierer flere kenyanske menneskerettighetsorganisasjoner, samt ulike organisasjoner som jobber for å møte økt politisk radikalisering og vold, særlig blant ungdom på kysten. Flere alvorlige terroranslag og sikkerhetshendelser de siste årene har bidratt til en økt og bekymringsfull polarisering blant befolkningsgrupper i Kenya. Det er spesielt viktig å bygge ned religiøse motsetninger.

 I 2017 er den planlagte norske bistanden til Kenya på NOK 50 millioner. Store deler av norsk utviklingshjelp til Kenya fordeles gjennom Norads støtte til norske frivillige organisasjoner som jobber med lokale partnere. Innsatsområdene er mangfoldige, men miljø og energi, helse og utdanning utgjør de viktigste sektorene. Flyktningestrømmer fra naboland, særlig Somalia og Sør-Sudan, samt ulike menneskeskapte og naturskapte kriser i landet, bidrar til at det også er norsk humanitær innsats i Kenya.  

I 2016 ble Olje for Utvikling-programmet igangsatt i Kenya, og planleggingen av programmet mellom norske og kenyanske institusjoner er nå i full gang. Kenya blir det tredje samarbeidslandet i Øst-Afrika. Den norske bistanden vil også kunne styrke petroleumsforvaltningen i regionen som helhet.