Ambassaden i New Delhi søker to studentpraktikanter for høstsemesteret 2024

Vil du være vår neste studentpraktikant? Den norske ambassaden i New Delhi er blant utenrikstjenestens største og mest varierte. Ambassaden dekker India, Sri Lanka, Bhutan og Maldivene. Hvert semester tilbyr vi praktikantopphold med varighet på rundt 6 måneder for to studenter. Praktikanter for høstsemesteret vil ha tiltredelse i august. Vi ber om at søknader for høstsemesteret 2024 sendes innen 18. mars 2024.

Målsettingen med studentpraktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikantene delta i mange sider ved ambassadens virksomhet, og det vil bli lagt vekt på å gi bred innsikt i utenrikstjenesten.

Praktikantene vil tilhøre hver sin seksjon. Den ene i politisk seksjon, der praktikanten bl.a. vil delta i forberedelser og tilrettelegging av møter, arrangementer og besøk og informasjonsinnhenting, analyse og rapportering om aktuelle problemstillinger knyttet til politikk, samfunn og økonomi. Den andre vil knyttes til ambassadens seksjon for kommunikasjon- og informasjonsarbeid, med oppgaver knyttet til profilering av ambassadens arbeid på sosiale medier og gjennom arrangementer. Begge praktikantene kan i tillegg involveres i andre oppgaver som inngår i ambassadens virksomhet, som inkluderer visumsaker, konsulært arbeid, prosjektoppfølging, administrasjon, næringsfremme og kulturarbeid.

For mer informasjon om ambassaden i New Delhi, se vårhjemmeside www.norway.no/india

Aktuelle kandidater må ha god skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk og ha interesse for samfunnsspørsmål. I vurderingen av kandidatene vil vi legge vekt på om søkerne har erfaring fra India eller regionen, relevant erfaring og hvilke resultater de kan vise til.

Praktikantordningen er ulønnet, men praktikanten vil motta et stipend fra Utenriksdepartementet.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Søker bør være student i et studieløp. Dersom vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis kandidaten har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. En kandidat som har fullført mastergrad kan likevel bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å ta en doktorgrad.
  • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres.
  • Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.
  • Praktikantoppholdet har en varighet på ca. 6 måneder.
  • Praktikantoppholdet vil normalt løpe august – januar for høstsemesteret. Det tilstås et stipend som utgjør NOK 15 500 pr. mnd. til delvis dekning av bo- og levekostnader.
  • Praktikantene må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet. Ambassaden kan ikke bistå med formidling.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra New Delhi.
  • Visum må være ordnet av søkeren selv før innreise/tiltredelse, men ambassaden bistår.
  • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.

Kort søknad skrevet på engelsk med CV, to referanser, karakterutskrifter og ev. attester sendes pr. epost til: emb.newdelhi@mfa.no innen 18. mars og merkes med "Student intern Autumn 2024” i emnefeltet. Det presiseres at CV og søknad på norsk ikke vil bli vurdert. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju over Teams.

Spørsmål om studentpraktikantoppholdet kan rettes til rådgiver Manu Arya (manu.arya@mfa.no) på engelsk.

UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/