Konsulært

Her finner du informasjon om ambassadens konsulære arbeid og hva vi kan bistå med.

Pass

Fra 2010 må alle personer over 12 år som søker om pass avgi biometriske data ved oppmøte på ambassaden, eller ved en norsk politistasjon.

Fødselsnummer

I henhold til forskrifter til passloven, er det krav om at passøkers hele fødselsnummer på elleve siffer innføres i passet.

Vigsel på ambassaden

Ambassaden i Budapest har borgerlig vigselsrett. Retten gjelder også ved ekteskapsinngåelse for parter av samme kjønn. Begge parter må være norske borgere. Norske borgere som i tillegg har ungarsk statsborgerskap kan ikke vies ved ambassaden i Budapest. Vigselen er gratis.

Notarialforretning (notarius publicus)

I henhold til utenrikstjenesteloven, § 13 Notarialforretning, kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Etter kontortid

I en krisesituasjon utenom kontortid ring ambassadens telefonnummer + 36 1 325 33 00 (Ungarn), + 47 23 95 27 00 (Norge).

Bibehold av norsk statsborgerskap

Bibeholdskrav/Statsborgerloven, ikrafttredelse 01.09.2006.

Ny statsborgerlov

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land.

Foreldreskap og statsborgerskap

Endringer i barnelova og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet