Pass

Søknad om nytt pass

Alle nye norske pass med unntak av nødpass, inneholder biometriske data i elektronisk lesbar form.

Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass. Personer som søker om pass for første gang etter å ha blitt innvilget norsk statsborgerskap, må derfor fremvise statsborgerbrev. Det er videre en forutsetning for å søke om pass at man har et personnummer. For barn født i utlandet er det kun passmyndigheten, det vil si ambassaden, som kan fremsette krav om tildeling av personnummer.

Det er opplysningene som står oppført i folkeregisteret som ligger til grunn for utfylling av personaliasiden i passet. Er det uoverensstemmelse mellom navnet som står oppført i Folkeregisteret og det navnet som ønskes innført i passet, må passøkeren sende "Melding om navneendring" til skattemyndighetene i Norge. Når endring er foretatt i folkeregisteret, kan pass utstedes med det ønskede navnet.

Søkere vil ved oppmøte på utenriksstasjon betale søknadsgebyr og deretter avgi biometri i form av foto, to fingeravtrykk og signatur. Alle personer over 12 år som søker om pass må avgi biometriske data ved søknad om pass.

Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

For å søke om nytt pass er prosedyren som følger:

For voksne

 • Personlig fremmøte for utfylling av søknadspapirer.
 • Gammelt pass må fremvises. Ved tap/tyveri fremvises politirapport samt gyldig legitimasjon.
 • Passgebyret er 1 290 NOK/50 000 HUF. Gebyr i NOK må overføres til DNB (DNBANOKKXXX NO93 76940514475) gebyr i HUF kan betales kontant ved innlevering av søknaden.
 • Søkeren blir kontaktet når passet har ankommet ambassaden. 
 • Ferdig pass hentes av søker på ambassaden.

For barn og unge under 18 år

1. november 2022 endres reglene om samtykke (fullmakt) for pass og nasjonalt ID-kort til barn og ungdom under 18 år. Endringene betyr at du ikke lenger skal ha med et samtykkeskjema på papir fra den andre foresatte. Begge foresatte må møte opp personlig ved et pass– eller ID-kontor for å gi samtykke.

 • Personlig fremmøte.
 • Minst én av foreldrene med foreldreansvar må møte opp sammen med barnet.
 • Den av foreldrene som møter opp sammen med barnet, må kunne legitimere seg og gi sitt samtykke til passutstedelsen ved å underskrive på pass-søknaden. Har både far og mor foreldreansvaret, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass.
 • Dersom foreldreansvaret er felles, og ikke begge foreldre kan møte på ambassaden med barnet, må den fraværende part møte opp personlig på ambassaden eller et pass- og ID-kontor i Norge for å gi samtykke til søknad om pass og nasjonalt ID-kort til barnet. Dere trenger ikke møte samtidig eller på samme pass– og ID-kontor, men samtykke må registreres før innlevering av søknad. Du må ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort for å gi samtykke.
 • Gammelt pass for barnet må fremvises.
 • Selv om barnet er nyfødt, må det være med ved innlevering av pass-søknad. 
 • Passgebyret er 770 NOK / 30 000 HUF for barn under 16 år og 1 290 NOK / 50 000 HUF for unge over 16 år. Gebyr i NOK må overføres til DNB (DNBANOKKXXX NO93 76940514475) gebyr i HUF kan betales kontant ved innlevering av søknaden.
 • Søkes det om første pass må det i tillegg fremlegges:
 • Utskrift fra Folkeregisteret som bekrefter barnets fulle navn og fødselsnummer (11 sifre).
 • Samme prosedyre som over når det gjelder foreldrene.
 • Barnets fødselsattest og foreldrenes vigselsattest.

Midlertidig pass (nødpass)

 • To passfoto må bringes med, ellers er prosedyren som beskrevet over. 
 • Passgebyret er for både voksne og barn 1 690 NOK/65 000 HUF. Gebyr i NOK må overføres til DNB (DNBANOKKXXX NO93 76940514475) gebyr i HUF kan betales kontant ved innlevering av søknaden.

Passets varighet:

Voksenpass:                       10 år

Barn mellom 10 – 16 år:    5 år

Barn mellom 5-10 år:         3 år

Barn under 5 år:                 2 år

Søknadsgebyr

Fra 19. oktober 2020 gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser:

 1. Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner.
 2. Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner.
 3. Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner.

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.