Bibehold av statsborgerskap

Bibeholdskrav/Statsborgerloven, ikrafttredelse 01.09.2006.

1. september 2006 trådte en ny Lov om norsk statsborgerskap i kraft.
Se også statsborgerforskriften for utfyllende bestemmelser.

Loven er en tilpasning til en internasjonal konvensjon som ble tiltrådt samtidig. Iht. vanlige overgangsbestemmelser - jfr. statsborgerloven paragraf 36, skal søknader og meldinger fremmet FØR lovens ikrafttredelse 1. september 2006, behandles etter den nye loven "dersom det ville være til gunst for søkeren".

Prinsipielle endringer er:

Ref. paragraf 4: Erverv ved fødsel.
Barn blir norsk statsborger ved fødsel enten det er far eller mor som er norsk statsborger.  Dersom far dør før barnet blir født, er det nok at far var norsk statsborger da han døde.

Ref. paragraf 24 - tap ved fravær fra riket.
Den som ervervet norsk statsborgerskap ved fødsel, men som ikke har vært bosatt i tilsammen to år i Norge eller tilsammen syv år i Norge og andre nordiske land,  mister sitt statsborgerskap når vedkommende fyller 22 år.

Dette gjelder også for barn med dobbelt statsborgerskap FØDT I NORGE.  De må også søke om bibehold av sitt norske statsborgerskap, se www.udi.no . 
Borgere som fyller 22 år etter 1. september 2006, må altså søke om bibehold av sitt norske statsborgerskap dersom kravet om botid ikke er tilstede, enten man er født i Norge eller ikke.

Etter lov av 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgerrett § 8, gjelder for norske borgere som fylte 22 år før 1. september 2006. De har ikke mistet sitt statsborgerskap, dersom
- født i Norge
- har oppholdt seg i Norge i to år før fylte 12 år
- har gått på skole i Norge eller arbeidet i Norge i 1/2 år etter fylte 12 år, eller
- har bodd i et annet nordisk land i mer enn syv år.

Søknadsskjema  om bibehold av norsk statsborgerskap kan skrives ut fra følgende side hos UDI:  http://www.udi.no/upload/Skjema/Statsborger/GP-7054%20B.pdf. Søknaden skal innleveres i god tid før fylte 22 år (og etter 21 år).

Søknaden om bibehold kan registreres i SpN (UDIs søknadsportal på nett), men det er inntil videre ikke mulig å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsningen tillater det.

Det gjøres oppmerksom på at dersom en kun har ett statsborgerskap, dvs. norsk statsborgerskap, vil en aldri miste dette, hvis det skulle innebære at man blir statsløs.

Det kreves ikke gebyr ved søknad om bibehold av norsk statsborgerskap, kun for erverv av norsk statsborgerskap, se detaljer på UDIs side, eller Statsborgerrettsloven, under www.lovdata.no.