Bedrifters samfunnsansvar i Georgia

Bedrifters samfunnsansvar er et relativt nytt konsept i Georgia, men har kommet mer i fokus gjennom utenlandske selskapers tilstedeværelse, blant annet norske Clean Energy Groups prosjekt i Adsjaria.

FNs Global Compact-initiativ for bedrifters samfunnsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR) ble lansert i Georgia i 2006. Se mer informasjon her.

OECD utga i 2014 en rapport om ansvarlig forretningsvirksomhet i Georgia.

Relevant lovgivning

Georgia har ratifisert alle ILOs kjernekonvensjoner. En liste over ILO-konvensjonene Georgia har ratifisert finnes her.

Nasjonal handlingsplan

Regjeringen har styrket innsatsen for å fremme menneskerettigheter ved å lansere en nasjonal handlingsplan for å følge opp FNs veiledende prinsipper. Handlingsplanen er forankret i Meld. St 10 (2014-2015).

Regjeringen forventer blant annet at norske selskaper:

  • Følger lover og regler i de land selskapet er aktive i
  • Gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
  • Benytter seg av FNs veiledende prinsipper eller OECDs retningslinjer i utviklingen av strategier for ansvarlig forretningsdrift der det er relevant.
  • Utviser aktsomhet og kartlegger risiko for menneskerettighetsområdet tilpasset selskapets virksomhet. Dette gjelder særskilt for selskaper som opererer i krevende markeder
  • Benytter seg av prinsippene "følg eller forklar" og vesentlighetsprinsippet