Ambassadens øvrige tjenester

Pass

Vigsel i Paris

Ambassaden i Paris foretar igjen vielser. Vielsene gjennomføres på torsdager (formiddag), med inntil fire vielser pr. dag. Ambassadens lokaler er nå slik at vielsene må holdes i et vanlig møterom med svært begrenset plass. Det vil derfor kun være mulig å ha med inntil fire gjester. Det beregnes en halv time pr. vielse. Begge brudefolkene må være norske statsborgere. Vitner behøver ikke å være norske statsborgere, men må være norsktalende og over 18 år.

Statsborgerskap

Søknad om bibehold, gjenerverv og melding av norsk statsborgerskap

Du kan registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i SpN (UDIs søknadsportal på nett).

Spørsmål og svar – kildeskatt på pensjoner

Kildeskatt er skatt som en person betaler til den staten der inntekten kommer fra. Kildeskatt på pensjon betyr altså at pensjon fra Norge, som sendes til folk som har flyttet permanent ut av landet, blir skattlagt her.

Informasjon fra Skattedirektoratet

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Ny statsborgerlov

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land.

Notarialforretning (notarius publicus)

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 Notarialforretning kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Legalisering

En legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for å gi et utenlandsk dokument rettsvirkning i Norge og norske dokumenter rettsvirkning i utlandet. En legalisering er en bekreftelse av en offentlig funksjonærs underskrift, samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet, og i den egenskap har rett til å underskrive et slikt dokument. Legalisering innebærer derimot ingen bekreftelse på at dokumentets innhold er korrekt.

Gebyrsatser