Ambassadens øvrige tjenester

Timebestilling til ambassadens konsulære seksjon

F.o.m. onsdag 27 mars 2019 må man bestille time for å kunne besøke ambassadens konsulære seksjon. Konsulærtimer kan bestilles opptil 14 dager før timetidspunkt.

Pass

Vigsel i Paris

Ambassaden tar dessverre ikke imot bestillinger for vigsler i 2019 og 2020 inntil videre, pga store renovasjonsarbeider hvor ambassaden holder til. Vennligst følg med på denne siden for oppdatering/annonsering i forhold til når ambassaden kommer i gang igjen.

Statsborgerskap

Etter lov av 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett § 8, taper norsk borger automatisk sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år dersom vedkommende før den tid:

Søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold)

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, vil du miste det automatisk når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg for lite i Norge eller Norden. For å unngå at du mister statsborgerskapet må du søke om dette (bibehold av norsk statsborgerskap).

Spørsmål og svar – kildeskatt på pensjoner

Kildeskatt er skatt som en person betaler til den staten der inntekten kommer fra. Kildeskatt på pensjon betyr altså at pensjon fra Norge, som sendes til folk som har flyttet permanent ut av landet, blir skattlagt her.

Informasjon fra Skattedirektoratet

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Ny statsborgerlov

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap. . Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land.

Kommunevalg i Norge

Det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge mandag 9. september 2019. Det er mulig å forhåndsstemme på ambassaden f.o.m. 1. juli t.o.m. 30. august (mellom 10.00 og 15.00 mandag til fredag).

Notarialforretning (notarius publicus)

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 Notarialforretning kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Legalisering

En legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for å gi et utenlandsk dokument rettsvirkning i Norge og norske dokumenter rettsvirkning i utlandet. En legalisering er en bekreftelse av en offentlig funksjonærs underskrift, samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet, og i den egenskap har rett til å underskrive et slikt dokument. Legalisering innebærer derimot ingen bekreftelse på at dokumentets innhold er korrekt.

Gebyrsatser