Statsborgerskap

Det er tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske

Inntil da gjelder lov av 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett § 8, taper norsk borger automatisk sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år dersom vedkommende før den tid:

  • aldri har bodd i riket, eller
  • aldri har hatt tilhold her som tyder på samhørighet med Norge.

I medhold av annet punktum i lovens § 8, kan norsk borger som er født i utlandet søke om å få beholde sitt norske statsborgerskap dersom vedkommende søker om dette før fylte 22 år. Er den av foreldrene som søkeren har sitt statsborgerskap fra født i utlandet, eller har blitt norsk etter søknad eller melding, kan det stilles tilleggsvilkår.  Søkerens tilknytning ved ferier eller annet opphold i Norge vil bli vektlagt. 

Søknaden fylles ut og sendes ambassaden når søkeren har fylt 21 år og i god tid før fylte 22 år. I søknaden oppgis det hvilke dokumenter som skal legges ved.   Det er Utlendingsdirektoratet som behandler og avgjør søknaden. Dersom søknaden innvilges utstedes det bibeholdsbevilling.

Det er ikke nødvendig med bibeholdsbevilling når:

Søker er født i utlandet og har fått sitt norske statsborgerskap ved fødsel eller melding og bosetter seg i Norge før fylte 22 år. Det kreves en botid på minst 2 år i Norge eller tilsammen 7 år i Norge og andre nordiske land.

Det kreves ikke gebyr ved søknad om å beholde norsk statsborgerskap.

For detaljert informasjon, se UDI

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Ble du norsk ved fødselen, kan du videre tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på utlendingsdirektoratet sine nettsider, www.udi.no.