Spørsmål og svar – kildeskatt på pensjoner

Kildeskatt er skatt som en person betaler til den staten der inntekten kommer fra. Kildeskatt på pensjon betyr altså at pensjon fra Norge, som sendes til folk som har flyttet permanent ut av landet, blir skattlagt her.

Hvilke inntekter skal kildeskatt på pensjon omfatte? Kildeskatt på pensjon skal bare omfatte inntekter som er skattepliktige mens en person er bosatt i Norge. Dette gjelder blant annet

  • grunn- og tilleggspensjon fra folketrygden
  • offentlige tjenestepensjoner fra Statens Pensjonskasse, KLP og
  • liknende private tjenestepensjoner

Hva er begrunnelsen for innføring av kildeskatt på pensjoner? Pensjonene blir i stor grad finansiert av det offentlige gjennom statens tilskudd til folketrygden og gjennom inntektsfradrag knyttet til pensjonssparing og pensjonsutbetalinger. Det er et godt prinsipp at inntekter som er finansiert av det norske fellesskapet blir skattlagt også når mottakeren har flyttet ut av landet. Dermed blir det klarere likebehandling sammenlignet med norske pensjonister som betaler skatt av sin pensjon her i Norge.

Enkelte land hvor mottakere av norske pensjoner er bosatt, har gjennom skatteavtaler med Norge valgt å gi Norge retten til å skattlegge pensjoner som kommer fra Norge. Så lenge vi ikke benytter oss av denne retten, slik tilfellet er i dag, oppstår dermed et skattehull hvor pensjonene verken skattlegges i Norge eller i pensjonistens bostedsstat. Innføring av kildeskatt vil dermed fjerne denne type urimelige utslag som gir 0 kroner i skatt.

Hvem vil berøres av dette forslaget? Tall fra 2007 viser at det var nærmere 43 000 pensjonister som mottok pensjon fra NAV i utlandet. Alle disse er ikke skattemessig bosatt i utlandet, men tallene gir en pekepinn på hvor mange som kan berøres.

Om lag ¾ av de nevnte pensjonsutbetalingene går til EØS-området.

Blant mottakerne av pensjon finner man nordmenn som har emigrert til et annet land. Men, det er også mange av mottakerne som er utenlandske statsborgere som har jobbet i Norge i en periode av sin yrkeskarriere, for eksempel med oljeutvinning på norsk kontinentalsokkel. Et eksempel er en amerikansk statsborger som har jobbet i Norge i fem år, og som får deler av sin pensjon utbetalt fra den norske stat. Den amerikanske statsborgeren vil da betale deler av skatten sin til Norge når kildeskatt på pensjoner blir innført.

Hvor høy vil kildeskatten på pensjon være? Regjeringen har foreslått å sette kildeskatten på pensjon til 15 prosent av pensjonen. Se nedenfor om pensjonister bosatt i EØS.

Hva betyr forslaget for minstepensjonister bosatt innenfor EØS? Minstepensjonister med liten formue og som har det vesentligste av sin inntekt fra Norge, vil verken betale inntektsskatt eller trygdeavgift. Til nå har minstepensjonister bosatt innen EØS i stor grad betalt trygdeavgift. Innføringen av kildeskatt på pensjoner for denne gruppen pensjonister betyr en større likebehandling med pensjonister bosatt i Norge. Dette betyr altså at de vil betale mindre enn de betaler i dag.

Vil innføring av kildeskatt på pensjoner føre til at pensjonister utenfor EØS-området nå vil bli skattlagt hardere? Norske pensjonister i utlandet bor stort sett i land Norge har skatteavtale med. Dersom det landet pensjonisten bor i skattlegger pensjonen, er den forpliktet etter skatteavtalen til å gi fradrag i sin skatt for den norske kildeskatten.

Dersom bostedslandet ikke skattlegger pensjonen eller skattlegger den lavt, vil innføringen av kildeskatt på pensjoner bety en skattlegging av tidligere skattefrie inntekter. Dette er en tilsiktet skattlegging som bidrar til å oppfylle ett av forslagets formål, at en person ikke skal kunne emigrere vekk fra det norske skattenivået på pensjoner fra Norge.

Den gjennomsnittlige pensjonsutbetalingen til pensjonsmottagere i utlandet er lavere enn gjennomsnittet i Norge. Det er imidlertid store forskjeller mellom land – for eksempel er den gjennomsnittlige utbetalingen til en pensjonist bosatt i Spania mer enn tre ganger høyere enn utbetalingen til en pensjonist bosatt i USA. Det er likevel ikke grunn til å tro at pensjonister i slike høykostland har lavere pensjonsinntekt enn andre med pensjon fra Norge. En av grunnene til det lave gjennomsnittet er at mange av pensjonsmottagerne er utenlandske statsborgere med korte arbeidsopphold i Norge, for eksempel oljearbeidere som har jobbet på kontinentalsokkelen. Det betyr ikke at de har en lav samlet inntekt, men at de kun får utbetalt en liten del av sin pensjon fra Norge.

Pensjonsmottagere med full opptjeningstid i den norske folketrygden bosetter seg gjerne i land som Spania og Thailand, som er de to landene med høyest gjennomsnittlig pensjonsutbetaling fra Norge. Andre land med høy gjennomsnittlig utbetaling fra Norge er Tyrkia, Pakistan og Filippinene.

Fører kildeskatten på pensjon til dobbeltbeskatning? Innføring av kildeskatt på pensjon fører ikke til dobbeltbeskatning. Det er ulike regler for skattlegging etter hvilke avtaler Norge har med de ulike bostedslandene:

- Skatteavtaler som gir Norge rett til beskatning av pensjoner Noen skatteavtaler gir Norge rett til å ilegge kildeskatt på pensjoner, for eksempel gjelder dette overfor Sverige. Her vil dobbeltbeskatning hindres ved at den andre staten (i dette tilfellet Sverige) unntar pensjonen fra skattlegging eller gir fradrag for den norske skatten når de skattlegger pensjonen. Et annet eksempel hvor Norge har mulighet til å ilegge kildeskatt etter skatteavtale, er Frankrike.    - Skatteavtaler hvor Norge ikke har rett til beskatning av pensjoner Noen av skatteavtalene som Norge har sier at det kun er landet pensjonisten nå er bosatt i som kan skattlegge pensjonen. Da vil ikke Norge ilegge kildeskatt. Norges skatteavtaler med blant andre Spania, Thailand og Pakistan er utformet på denne måten, ergo vil ikke pensjonister som bor der beskattes. Skattyter må selvsagt dokumentere hvor han eller hun er bosatt.

- Land Norge ikke har skatteavtaler med Dersom Norge ikke har skatteavtale med pensjonistens bostedsland, vil ikke statene være forpliktet overfor hverandre til å hindre dobbeltbeskatning. Det vanlige er da at bostedsstaten hindrer dobbeltbeskatning. Det er viktig å huske på at tall fra 2007 viser at av de 43 000 pensjonistene som mottok pensjon fra NAV i utlandet, oppholdt kun 346 stykker seg i land uten skatteavtale med Norge.

Er forslaget utredet godt nok? Forslaget har gjennomgått en omfattende forberedelse og utredning, ikke minst sett i lys av at det er relativt få skattytere som får endret skatt med dette forslaget.

Saken har vært omtalt i hvert statsbudsjett siden 2004, temaet er utredet i OECD og forslaget har blitt sendt på bred høring i et omfattende høringsnotat. I høringsrunden deltok en lang rekke organisasjoner, og tilbakemeldingene var gjennomgående positive. Blant disse var Skattebetalerforeningen og Pensjonistforbundet med sine drøyt 170 000 medlemmer. De negative uttalelsene kom fra to organisasjoner, Seniorsaken og FinnSpania Skatt og Økonomi. Etter at høringsrunden ble avsluttet er saken på nytt presentert i en egen Odelstingsproposisjon, der det er gjort flere endringer for å ta hensyn til innspillene i høringsrunden. Stortingets egen behandling har også inneholdt høring hvor berørte organisasjoner har fått anledning til å komme med sine synspunkter.

Skattelovavdelingen E-post: postmottak@fin.dep.no
Telefon:  22 24 44 31/33 

Adresse: Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo