Informasjon og bistand til norsk næringsliv i Frankrike

Rådgivning til norsk næringsliv

Nettverk og næringslivsklynger

Som en del av vårt arbeid med å styrke norsk-fransk samarbeid, støtter ambassaden i Paris utvikling av nettverk og samarbeid på tvers av landegrensene. Som del av dette arbeidet har ambassaden bl.a. bistått nærings- og forskningsklynger i etableringen av kontakt med franske motparter.

Næringslivets samfunnsansvar i Frankrike

I likhet med stadig flere europeiske land fokuserer Frankrike i dag mer og mer på næringslivets samfunnsansvar. Ansvaret for CSR (på fransk RSE) er delt mellom tre departementer: Departementet for miljø, bærekraftig utvikling og energi, Departementet for økonomi, produktiv utvikling og IKT samt Utenriks- og utviklingsdepartementet. Et eget sekretariat for CSR ble opprettet under Statsministerens kontor i 2013 og erstattet en tidligere ambassadørstilling for CSR i fransk UD.

Norsk-fransk samhandel

Frankrike var i 2015 Norges syvende største handelspartner, fjerde største eksportmarked, og åttende største importmarked. Norge har et betydelig handelsoverskudd på grunn av eksport av olje og gass. Norsk eksport til Frankrike var i 2015 på 52,8 milliarder NOK, mens import fra Frankrike beløp seg til 20,2 milliarder NOK. Det norske handelsoverskuddet medregnet olje- og gasseksport er på 30 milliarder NOK.

Norsk næringsliv og menneskerettighetene

Regjeringen lanserte «Nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter» i oktober 2015. Handlingsplanen er en oppfølging av FNs veiledende prinsipper og presenterer regjeringens forventninger til norske selskaper i utlandet.