Gebyrsatser

Forskrift om gebyr ved Norges utenriksstasjoner regulerer gebyrene ambassaden bruker. Gebyrene omregnet til lokal valuta kan bli endret ved større kursendringer.

Documents in English regarding fees at the Norwegian embassy:

Justerte gebyrer ved norske utenriksstasjoner - fra 19.oktober 2020

Behandlingen av følgende gebyrpliktige tjenester

Gebyrets størrelse

 

NOK

A. Pass,   utlendingssaker og statsborgerskap  

   

1. Utstedelse av vanlig reisepass (politipass) ved ambassaden i Paris

a) for personer over 16
b) for personer under 16

c) Nødpass (til barn og voksne)

 

           
           

               

120
70

160

2. Tjenester etter utlendingsforskriften

 

Se   § 2

 

3. Behandling av søknad om statsborgerskap etter statsborgerforskriften

Se   § 2

 

 

 

 

B.   Sjøfartssaker

   

1. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis etter sjøloven § 5 tredje ledd

565

 

2. Utstedelse av midlertidig farts- eller   sikkerhetssertifikat eller påtegning om forlenget gyldighet for sertifikat etter forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger § 37 (gjelder for lasteskip, passasjerskip, lektere, flyttbare innretninger og dessuten for fiskefartøy med største lengde 15 meter eller mer) 

565

 

3. Bekreftelse av å ha mottatt komplett søknad om   midlertidig tjeneste i sertifikatpliktig stilling (Certificate of Receipt of   Application - CRA) etter forskrift 22.   desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater   for sjøfolk § 86

565

 

 

 

 

C. Økonomisk bistand
  Lån eller bistand ved pengeoverføringer

   

10 % av beløpet, men ikke mindre enn

og ikke mer enn

300

5000

 

 

 

 

D.   Notarialforretninger 
Utstedelse av attester og bekreftelse av underskrifter (ved ambassaden i Paris)

  30

 

 

 

E. Utstedelse   av midlertidig nasjonalitetsbevis for luftfartøy etter luftfartsloven § 3-14, jf. § 3-9 (ved ambssaden i Paris)

  340

 

   

F. For bistand i kommersielle saker utover fem timer kan det kreves følgende timesats:  

Alle oppdrag skal kostnadsberegnes og oversendes   oppdragsgiver for godkjenning før arbeidet påbegynnes.

1 130

 

 

 

 

 G.   Tilleggsgebyr og dekning av ekstra utgifter

Se   §§ 3 og 4