Notarialbekreftelse og legalisering

Notarialbekreftelse

I henhold til Utenrikstjenesteloven § 13 Notarialforretning kan utenrikstjenesten, i.e., ambassaden, utføre enhver notarialbekreftelse som Notarius Publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser. Dette omfatter blant annet følgende:

  • Bekrefte at et dokument er originalt.
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (Rett kopi).
  • Bekrefte underskrift.
  • Bekrefte at en person lever (leveattest).
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person.

Utenriksstasjonen kan kun bekrefte Rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at stasjonen ikke kan bekrefte Rett kopi av andre lands ID-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i andre land.

Legalisering

Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument skal få rettsvirkning i et annet land enn der det er utstedt. Apostille, derimot, er en forenklet legalisering som gjelder for land som er parter i Haag-konvensjonen om apostille. Norge har sluttet seg til denne konvensjonen, men per i dag ikke Egypt, og derfor inkludererer ambassadens verifisering av dokumenter til bruk i Norge som del av legaliseringsprosessen. Dette er listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om apostille.

Dokumenter som allerede er påført apostille, behøves ikke legalisert.

Med legalisering forstås bekreftelse av offentlig funksjonærs underskrift, samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet, og i den egenskap har rett til å utferdige et slikt dokument.

Legalisering innebærer ingen bekreftelse på at dokumentets innhold er korrekt.

For å legalisere dokumenter utstedt i Egypt må dokumentet foreligge i original, oversettes til engelsk av en statsautorisert oversetter, legaliseres av det egyptiske Utenriksdepartementet før Norges ambassade i Kairo kan legalisere det.

Ambassaden har ikke adgang til å legalisere dokumenter utstedt utenfor Egypt. Merk at ambassaden ikke kan legalisere dokumenter utstedt i Libya, til tross for at Libya dekkes av ambassaden i Egypt. For mer informasjon om legalisering av libyske dokumenter, kan du ta kontakt med ambassaden på e-post consular.cairo@mfa.no.

For å legalisere dokumenter utstedt i Norge, derimot, følges fremgangsmåten beskrevet på UDs nettsider.

Gebyrer og betaling, timebestilling og saksbehandlingstid

Se ytterligere informasjon om gebyrer og betaling her.

Du må bestille time ved ambassaden for notarialbekreftelse og legalisering. Du kan lese mer om timebestilling her.

Saksbehandlingstiden er tre dager, men normalt gjøres det på dagen.

Fullmakt for levering og henting av dokumenter for legalisering

Dersom du ikke selv kan levere og/eller hente dokumentene for legalisering på ambassaden kan du autorisere en person til å gjøre dette for deg. Du må utstede en fullmakt til denne personen hvor det er forklart hva fullmakten gjelder. Fullmakten må også inneholde fullt navn og fødselsdato på den du gir fullmakt til. Fullmakten må leveres i original sammen med en notarialbekreftet kopi av ditt gyldige ID-dokument. Oppholder du deg i Norge, kan du henvende deg til et politikontor og fremvise gyldig ID-dokument og original fullmakt med anmodning om elektronisk oversendelse til ambassaden. Den du autoriserer må fremvise gyldig ID-dokument når dine dokumenter innleveres/hentes ved ambassaden.

Ambassaden har laget et fullmaktskjema som kan skrives ut og fylles ut for hånd. Se lenken på denne siden kalt "Fullmakt - levering og henting av dokumenter for legalisering".