Informasjon om UDs krisehåndtering

Utenriksdepartementets operative senter er utenrikstjenestens hovedsentral for konsulær hjelp til norske borgere i utlandet når nærmeste utenriksstasjon er stengt. Ansvaret for større kriser ligger hos spanske myndigheter. Deres råd og påbud skal følges men norske myndigheter har likevel et ansvar for nordmenn i utlandet.

Senteret er i drift 24 timer i døgnet hele året. Publikum som ønsker kontakt med operasjonssenteret kan ringe Utenriksdepartementet direkte på telefon (+47) 23 95 00 00 men vil også kunne bli satt over eller viderekoblet hvis man kontakter nærmeste utenriksstasjon.

Ved større hendelser eller kriser hvor mange nordmenn kan være berørt har utenrikstjenesten etablert et eget apparat for å kunne håndtere slike situasjoner.  De grunnleggende prinsipper for krisehåndtering er:

• Territorialprinsippet:  Ansvaret for nasjonale kriser ligger hos vedkommende lands myndigheter (nasjonale myndigheter i det landet krisen oppstår er ”krise-eiere”).  Deres råd og påbud skal følges men norske myndigheter har likevel et ansvar for nordmenn i utlandet. 

• Ansvarsprinsippet:. Den instans som har ansvaret i en normalsituasjon skal også ha det i en krisesituasjon.

• Nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på lavest mulig nivå.

• Likhetsprinsippet: Den organisasjonsmodell en virksomhet har til vanlig skal være mest mulig lik den som skal anvendes i en krise.