Pass

En kan få nytt pass på ambassaden i Dar es Salaam.

 

Nødpass

Nødpass er et midlertidig pass som kun gjelder for den aktuelle reisen du skal på.

Midlertidig pass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass, og hvor det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass.  Det vil normalt foreligge et absolutt behov for pass dersom en planlagt reise ellers må avlyses. Dokumentasjon på reisen må fremlegges sammen med søknaden om midlertidig pass.

Alle øvrige vilkår for pass må i tillegg være oppfylt, det vil si at søkerens identitet og statsborgerskap er godtgjort.

I tillegg må det foreligge samtykke til pass for mindreårige fra den eller de med foreldreansvar. Det skal ikke foreligge passhindringsgrunner.

 

Søknad om pass

Søknad om pass må avtales med ambassaden via e-post.  Vennligst kontakt oss på emb.daressalaam@mfa.no for å avtale tid.

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke dokument som må medbringes når du/dere kommer til den avtalte timen.

 

Voksne

 • Gyldig pass
 • Dersom fødestedet ikke allerede er registrert i Folkeregisteret, må dette gjøres før pass kan fornyes. I disse tilfellene må fødselsattest medbringes
 • For å finne ut om dette gjelder deg, kan du kontakte Skatteetaten/Folkeregisteret

 

Barn (0-18 år)

Gyldig pass

Dersom passet er utgått (mer enn 3 måneder siden må original fødselsattest framlegges)

Begge foreldres pass eller gyldig ID

Samtykke kan enten gis digitalt på ambassaden når du møter til timen for å søke om pass, eller på et annet tidspunkt før timen. 

Begge foresatte må møte opp personlig for å gi samtykke til søknad om pass og nasjonalt ID-kort til barnet. Dere trenger ikke møte samtidig eller på samme pass– og ID-kontor. Dersom en foresatt bor i et annet land eller i Norge kan samtykke avgis ved dette lands norske utenriksstasjon eller nærmeste politi-/lensmannskontor.

Du må ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort for å gi samtykke.

Du kan gi samtykke til én enkelt søknad om pass og ID-kort, dette samtykket varer i 3 måneder. Eller du kan gi et varig samtykke til alle søknader frem til barnet er 18 år.

Barnet trenger ikke være med hvis du kun skal gi samtykke.

Informasjon om søknad personnummer og førstegangs pass for barn se annet avsnitt nedenfor.

NB! Informasjon om søknad personnummer og førstegangs pass for barn se annet avsnitt nedenfor.

 

Passgebyr

Voksne (over 16 år):            NOK 1290

Barn (under 16 år):              NOK 770

Nødpass:                               NOK 1690

Se mer informasjon om passgebyr via lenke nedenfor. 

 

Innbetaling

Betaling for søknader må innbetales i lokal valuta til vår bank i Absa eller norske kroner til vår konto i DNB.

Ambassaden tar ikke imot betaling i kontanter eller med kort.

Vennligst send en e-post til emb.daressalaam@mfa.no  for informasjon om pris i lokal valuta og bankdetaljer.

 

Krav til passbilde

Hodeplagg på passbilde kan bare brukes av religiøse eller andre særskilte grunner når det er grunn til å gå ut i fra at du vil bruke tilsvarende hodeplagg i fremtidige kontroller. Hodeplagget må ikke dekke noe av ansiktet eller mer av hodet enn det som er nødvendig. Begge ørene skal være synlige.  Disse kravene til passbilde er motivert ut fra at bildet skal være best mulig egnet til identifisering.  Passbilde av barn, også spedbarn, skal oppfylle kravene som er nevnt ovenfor.

NB! Passbildet blir tatt på ambassaden.

 

Underskrift – pass for barn

Ved søknad om pass for umyndig person (under 18 år) må minst en av foreldrene med foreldreansvar møte sammen med søkeren. Den/de som møter må legitimere seg.

Pass-søknaden/passet skal undertegnes av søkeren.  For barn under 10 år er dette ikke et krav.  Barnet må være til stede når det søkes om pass, dette gjelder også spedbarn.

Foreldre med foreldreansvar må imidlertid gi sitt samtykke (fullmakt) til passutstedelsen ved å underskrive på pass-søknaden.  Har både mor og far foreldreansvar må derfor begge samtykke i at barnet får utstedt pass.  Dersom kun en forelder har foreldreansvar må dette dokumenteres.

Dersom foreldreansvaret er felles og bare en skal møte opp på ambassaden, må fullmakt og kopi av foresattes pass sendes til ambassaden.  Fullmakt/samtykke og kopi av foresattes pass må være stemplet og sendt fra lokalt politikontor i Norge eller fra en norsk ambassade/konsulat.

 

Legitimasjon – godtgjørelse av identitet

Ved søknad om pass er det et krav at søkeren gjør rede for sin identitet.  Ved fornyelse av pass er det tilstrekkelig at du fremlegger det tidligere passet som legitimasjon dersom passet fortsatt er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden gyldighetstiden utløp.

 

Tap av pass

Tap av gyldig pass må snarest meldes ved personlig fremmøte til politiet der du har mistet passet.  Ved henvendelse til ambassaden for søknad om nytt pass må den originale politirapporten medbringes.

 

Henting av pass

Du får beskjed fra ambassaden når du kan hente passet.

 

Gyldighetstiden for pass

Pass utstedes for et tidsrom på 10 år.

Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid:

 • 0 – 5 år gammel: 2 års gyldighet
 • 5 – 10 år gammel: 3 års gyldighet
 • 10 – 16 år gammel: 5 års gyldighet

NB – som en generell regel bør passet være gyldig minst 6 måneder etter reisen avsluttes.

 

Ekstra-pass

Det er mulig å søke om et ekstra-pass dersom du kan vise til et dokumentert behov for dette, f.eks. i forbindelse med jobbrelatert reisevirksomhet som krever hyppige visumsøknader.  En slik søknad krever et bekreftelsesbrev fra arbeidsgiver.

Maksimum gyldighetstid for ekstrapasset er to år.

 

SØKNAD OM PERSONNUMMER OG FØRSTEGANGS PASS FOR BARN

Vennligst send en epost til emb.daressalaam@mfa.no for å bestille time for søknad om personnummer.

Personnummer tildeles kun til bruk i forbindelse med utstedelse av norsk pass. Ved søknad om førstegangs pass til barn under 10 år skal søknad om pass og personnummer leveres inn samtidig. 

Dersom barnets foreldre er gift må ekteskapet være registrert i Folkeregisteret i Norge før personnummer kan tildeles. Registrering av ekteskap gjøres ved at den enkelte oversender Folkeregisteret original vigselsattest https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/i-utlandet/   NB! For ekteskap inngått i Tanzania må attesten være utstedt av RITA (Registration Insolvency and Trusteeship Agency) og legalisert av det tanzanianske utenriksdepartement.

Hvis foreldrene til barnet ikke var gift på det tidspunkt barnet ble født, må barnets mor framlegge dokumentasjon på sin sivilstand (ugift) for dette tidspunktet.  I Tanzania er det RITA som utsteder slik dokumentasjon. Dette dokumentet må også være legalisert av det tanzanianske utenriksdepartement. Far må i tillegg fylle ut og signere skjemaet om erkjennelse av farskap.

Dokumentasjon som skal fremlegges ved søknad om personnummer/pass er som følger:

 • Fødselsattest – utstedt av RITA og legalisert av tanzaniansk utenriksdepartement
 • Passfoto av barnet
 • Norsk pass (den/de av foreldrene som er norske borgere)
 • Tanzaniansk pass, NIDA-kort eller driving licence (en/de av foreldrene som er norske borgere)
 • Original vigselsattest

Skatteetaten har utarbeidet en veiviser for publikum https://www.skatteetaten.no/en/person/national-registry/change/fodselsnummer-for-a-fa-pass/  hvor brukerne ved å legge inn informasjon om seg selv får tilpasset informasjon om hvilke dokumenter som må fremlegges ifm. anmodning om fødselsnummer.

Folkeregisteret informerer stasjonen når fødselsnummer er tildelt, vanligvis etter 8 – 10 uker.

Ambassaden vil informere om tildelt fødselsnummer så snart dette er klart, det er ikke nødvendig å kontakte ambassaden eller Folkeregisteret når dere venter på svar.