Statsborgerskap, personnummer og pass for barn født på Filippinene

Hvis du oppholder deg i utlandet og skal søke om norsk pass må du ha et norsk fødselsnummer. Dersom du ikke har fødselsnummer, må Folkeregisteret opprette det som en del av søknadsprosessen for pass.

Personer som ønsker å søke om fødselsnummer bes i forkant av oppmøte på ambassaden svare på spørsmålene på Skatteetatens side, for English see here.

Etter at alle spørsmålene er besvart vil systemet produsere en liste over fremgangsmåte og dokumentasjonskrav. Dersom dere har ytterligere spørsmål ta kontakt med ambassaden på e-post: manila.consular@mfa.no.

Her på denne siden finner du utfyllende informasjon om dokumentasjonskrav og retningslinjer i forbindelse med søknad om personnummer og pass for barn født på Filippinene.

Farskap må være etablert før det søkes om pass og fødselsnummer for barnet. 

Er foreldrene gift, og vigselen er inngått i utlandet men ikke tidligere registrert i Folkeregisteret, må imidlertid partene sende inn vigselsattest til Skatteetaten for godkjenning og registrering i forkant av søknad om fødselsnummer og pass for barnet.

For å få tildelt norsk personnummer må minst en av foreldrene være norsk statsborger da barnet ble født. Skatteetaten behandler søknad om personnummer. I henhold til passforskriften av 19.10.2020, er det kun passmyndighet (ambassaden) som kan fremsende søknad om tildeling av personnummer. Søknad om personnummer fremmes ved utenriksstasjonen kun dersom man skal søke om pass.

Det kreves personlig oppmøte av foreldre og barn selv om barnet er spedbarn. Foreldrene må identifisere seg med gyldig legitimasjon, som oftest pass, evt. gyldig offentlig filippinsk eller norsk ID-kort med bilde.

Det tas opp biometriske data (bilde/fingeravtrykk/signatur) for barn fra og med fylte 12 år.  For barn mellom 10 og 12 år er det krav om biometisk data av bilde og signatur. Biometriske data tas opp i biometrikiosk og kan kun benyttes når personnummer er tildelt. Barn over 10 år må følgelig møte to ganger ved ambassaden. Se nærmere om pass til barn her.

Den totale saksbehandlingstiden vil variere avhengig av vilkårene (bl.a. foreldrenes sivilstatus/fars faste bosted) og hvilke instanser som blir involvert i søknadsprosessen.  Man må regne med minst 5 - 6 måneder fra søknaden leveres til norsk pass kan utstedes.

 

STATSBORGERSKAP

Barn født etter 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder blir automatisk norske statsborgere. Det må imidlertid fortsatt søkes om personnummer og pass, se nedenfor.

Barn som er født etter 01.09.2006, med en norsk forelder, vil ikke kunne få visum i filippinske pass, da de automatisk er norske statsborgere og derfor skal ha norsk pass. Planlegges det reise til Norge, må foreldrene ordne med norsk pass før denne reisen kan gjennomføres.

Barn som er født før 01.09.2006, med en norsk forelder gift med den andre utenlandske forelder, vil heller ikke kunne få visum i filippinsk pass. Også disse barna er norske statsborgere og må således reise til Norge på norsk pass.  For disse barna gjelder egne dokumentasjonskrav.  Ta kontakt med ambassaden for nærmere opplysninger om dette.

 

PERSONNUMMER/SØKNAD OM PASS FOR BARN FØDT PÅ FILIPPINENE

NB! Kravene til dokumentasjon varierer, avhengig av far og mors sivilstatus og fars registrerte bostedsadresse i  Det sentrale folkeregister (Folkeregisteret). Se nærmere om dokumentasjonskravene «Far er gift med mor..." nedenfor.

Søknad om personnummer leveres inn til ambassaden samtidig med søknad om pass.

Skatteetaten krever at filippinske dokumenter skal verifiseres før de oversendes til Skatteetaten. I den forbindelse bes det om at søker tar kontakt med ambassaden så tidlig som mulig i prosessen for å få informasjon om hvilke dokumenter som må verifiseres.

Notarialforretning ved verifiseringsprosessen i forbindelse med søknad om personnummer, påfører et gebyr.  Prislisten kan man finne her. For mer info se Offentlige bekreftelser - Notarious Publicus.

I henhold til Folkeregisterforskriften § 8 kreves det DNA-test av barn og mor i forbindelse med tildeling av personnummer for barn født på Filippinene. Se lenke til forskriften her.

For mer opplysninger kan Folkeregisteret også kontaktes direkte her: personregisteret@skatteetaten.no.

 

DNA-test

DNA-testen utføres på ambassaden i forbindelse med søknad om personnummer og norsk pass.

Gebyr for DNA-test må innbetales før avtale med ambassaden om DNA-test, se mer om dette på Skatteetatens side, for English see here. Søkers foresatte må selv sende inn bestillingsskjema for DNA-analyse til Oslo universitetssykehus.

Testen blir sendt til Oslo Universitetssykehus HF i Norge for analyse, som oversender informasjon om resultatet til Personregisteret i Skatteetaten. Dersom DNA-testresultatet bekrefter slektskap mor/barn blir søker tildelt et norsk personnummer.

Skatteetaten informerer straks søkers foresatte og ambassaden om vedtak om personnummer. Passøknaden vil da behandles ved ambassaden.

Avtale for å søke om personnummer, DNA-test og innlevering av passøknad bestilles ved å kontakte ambassadens konsulærseksjon på epost manila.consular@mfa.no.

Informasjon om konsulærseksjonens åpningstid finner du her.

Dersom passet ønskes utlevert via Norges honorære konsulat i Cebu, bes det om at ambassaden blir gjort oppmerksom på dette ved innlevering av søknad.