For norsk næringsliv

Det er en økende interesse for Filippinene blant norsk næringsliv.

Maritim, energi, sjømat og sirkulærøkonomi -sektorene er blant de viktigste, men det finnes også stort potensiale innen andre næringer. 

Store norske investeringer innenfor energisektoren og særlig innen fornybardelen de siste årene har gitt positiv oppmerksomhet.

Filippinene er, som Norge, en sjøfartsnasjon, og det bilaterale maritime samarbeidet har lange tradisjoner.

Norsk sjømat og da spesielt laks er kjent og har fått et fotfeste i landet, men i forhold til andre markeder i regionen er volumet fremdeles moderat. Det er et potensial for økt norsk sjømateksport til Filippinene.

Norske og norskrelaterte bedrifter i landet har etablert et norsk-filippinsk handelskammer for å fremme samhandel og økonomiske forbindelser mellom de to landene, og Philippines Norway Business Council (PNBC) har per dags dato i overkant av femti medlemsbedrifter.

Statens pensjonsfond utland har investert rundt USD 1 milliard i aksjer og litt over 400 millioner i rentepapirer på Filippinene.

Frihandelsavtalen EFTA-Filippinene, som trådte i kraft 1. juni 2018, gir grunnlag for fremtidig vekst i samhandelen. Avtalen innebærer at mesteparten av norsk eksport av varer til Filippinene slipper toll, inkludert sjømateksport og markerer et viktig skritt i arbeidet med å forbedre markedsadgangen i Asia for norsk næringsliv.

Ambassadens næringslivsseksjon kan bistå norske selskaper med generell rådgivning og profilering/aktiviteter når dette sammenfaller med norske interesser.

Ved behov er ambassaden behjelpelig for kontakt med nasjonale myndigheter, for eksempel med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den filippinske forvaltningen.

Næringslivsrettede forespørsler kan sendes til  emb.manila@mfa.no