Norsk statsborgerskap

Lov om norsk statsborgerskap inneholder bestemmelser om hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan få norsk statsborgerskap.

NB! Stortinget har bestemt at i framtiden vil dobbelt statsborgerskap bli lov for alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere. Det vil ta minst ett år før de nye reglene begynner å gjelde. 

Norsk statsborger som er født i utlandet, taper sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år, dersom vedkommende alltid har bodd i utlandet og ikke har søkt om bibehold av sitt norske statsborgerskap.

Man kan imidlertid søke om å få beholde norsk statsborgerskap. Søknaden må fremsettes etter fylte 21 år og før fylte 22 år. Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap avgjøres av Utlendingsdirektoratet. Nordmenn bosatt i Kroatia kan søke via den norske ambassaden i Zagreb. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

For å søke om bibehold av norsk statsborgerskap må følgende skjema benyttes på UDI sine nettsider: Beholde norsk statsborgerskap. Skjemaet kan også fås hos politiet. Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

• Fødselsattest 

• Kopi av søkerens norske og utenlandske pass

• Kopi av norsk pass for den av foreldrene som søkeren har sitt norske statsborgerskap fra

• Kopi av oppholds-/arbeidstillatelse i landet hvor norsk forelder er bosatt

• Dokumentasjon fra offentlig myndighet for at søkeren ikke har annet statsborgerskap

• Fødselsattest for den av foreldrene som søker har sitt norske statsborgerskap fra

• Kopi av foreldrenes vigselsattest (dersom far er norsk)

• Dokumentasjon på botid i Norge eller andre nordiske land, for eksempel utskrift fra offentlig myndighet (dokumentasjon fra norsk folkeregister er ikke nødvendig)

• Dokumentasjon på forhold som har ført til at søknad er fremmet etter fylte 22 år. Dersom søknaden mangler dokumenter som skal vedlegges, må årsaken redegjøres skriftlig.

Det vises forøvrig også til punkt 4 i norske pass (siste side).

Når det gjelder øvrig informasjon, som f.eks. dobbelt statsborgerskap, søknadsskjemaer, se UDI sine hjemmesider.

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Ble du norsk ved fødselen, kan du videre tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes her.