Norsk næringsliv og menneskerettighetene

Regjeringen lanserte «Nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter» i oktober 2015. Handlingsplanen er en oppfølging av FNs veiledende prinsipper og presenterer regjeringens forventninger til norske selskaper i utlandet.

Formålet med FNs veiledende prinsipper er å bidra til en mer sosial og bærekraftig økonomisk utvikling og sikre likere rammebetingelser for et bærekraftig næringsliv som satser globalt. FNs veiledende prinsipper slår fast at næringslivet har et selvstendig ansvar for å respektere menneske­rettighetene, gjennom å ha en offentlig kjent strategi eller «policy», ved å utvise aktsomhet og gjennom å bidra til at de som berøres av selskapets aktiviteter konsulteres og får mulighet til å klage. Handlingsplanen skal bidra til å gjøre det enklere for næringslivet å ta i bruk FNs veiledende prinsipper og presenterer konkrete tiltak som skal bidra til det.  

Nedenfor presenteres konkrete forventninger regjeringen har til norske bedrifter i utlandet.

Regjeringen forventer at alle norske selskaper:

  • Følger lover og regler i de land selskapet er aktive i
  • Gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
  • Benytter seg av FNs veiledende prinsipper eller OECDs retningslinjer i utviklingen av strategier for ansvarlig forretningsdrift der det er relevant
  • Utviser aktsomhet og kartlegger risiko på menneskerettighetsområdet tilpasset selskapets virksomhet. Dette gjelder særskilt for selskaper som opererer i krevende markeder
  • Benytter seg av prinsippene «følg eller forklar» og vesentlighetsprinsippet

For mer informasjon, les handlingsplanen i sin helhet her