Norsk-fransk samhandel

Frankrike var i 2015 Norges syvende største handelspartner, fjerde største eksportmarked, og åttende største importmarked. Norge har et betydelig handelsoverskudd på grunn av eksport av olje og gass. Norsk eksport til Frankrike var i 2015 på 52,8 milliarder NOK, mens import fra Frankrike beløp seg til 20,2 milliarder NOK. Det norske handelsoverskuddet medregnet olje- og gasseksport er på 30 milliarder NOK.

Eksport, import og samhandel med Frankrike, målt i millioner NOK

År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vekst 2015

Eksport

49 495

58 399

55 689

65496

55363

52814

- 4,6%

Import

16 694

16 519

16 456

17646

19325

20220

+ 4,6%

Samhandel

66 189

74 918

72 145

83142

74688

73034

- 2,2%

Kilde: SSB, http://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh

Norge har et betydelig handelsoverskudd med Frankrike, primært på grunn av den store olje- og gasseksporten. Disse to varene utgjør alene over 70% av norsk eksport til Frankrike.

Norge er Frankrikes største leverandører av gass og forsyner over 40 % av samlet fransk gassforbruk. En medvirkende årsak til dette er den norsk-franske gassrørledningen Franpipe (tidligere NorFra), som ble innviet i 1998 og frakter gass hele 840 km fra Trollfeltet og Sleipnerfeltet til Dunkerque. Denne rørledningen eies av Gassled (65 %) og Gaz de France (35 %). Gassco har operatøransvaret mens Statoil har ansvaret for den tekniske driften.
Franske oljeselskaper har vært aktivt involvert i Norge siden begynnelsen av oljealderen: Total, Fina og Elf (i dag sammenslått under navnet Total) var blant pionerene i utviklingen av norsk sokkel. Det var daværende Elf Aquitaine som oppdaget Frigg-feltet i 1971 og som siden var operatør i et norsk-fransk-britisk samarbeid. I 2004 fikk Total Norge lisens på to blokker på Haltenbank-feltet, og både Total og Gaz de France (GDF SUEZ) er i dag deltagere i Snøhvit-prosjektet, med eierandeler på hhv. 18,4 % og 12,0 % (f.o.m. 2011). I 2012 startet Total produksjon i Atla-feltet i Nordsjøen, produksjonsoppstart i Martin Linge-feltet er blitt utsatt til 2018. GDF SUEZ E&P Norge AS er operatør for Gjøa-feltet, og eier blant annet andeler i feltene Fram og Njord (i tillegg til Snøhvit).

Frankrike var det tredje største markedet for norsk sjømat i 2015, etter Polen og Danmark. Til tross for at Danmark har inntatt plassen som nest størst eksportmarked for sjømat, er Frankrike fortsatt nest størst marked for eksport av laks. Frankrike er også Norges fjerde største vekstmarked i 2015 (verdi). Eksporten av sjømat til Frankrike var på 12, 456 milliarder NOK i 2015 hvorav eksport av laks utgjorde 6227 millioner NOK.

Utenom olje og gass er den norske eksporten på 17,6 mrd. NOK (2015), hvilket betyr at det er fransk overskudd i handelsbalansen for tradisjonelle varer. Dette har vært uforandret siden 1995. Importen til Norge består av de tradisjonelt viktigste franske eksportartiklene; kjøretøy, elektriske maskiner og drikkevarer.

Viktigste eksportvarer til Frankrike fra Norge (2015) Olje og gass 72 % Fisk og fiskevarer 23 % Metaller 3 %

Viktigste importvarer til Norge fra Frankrike (2015) Kjøretøy og transportmidler 17 % Andre transportmidler 9,4 % Elektriske maskiner og apparater 7,3 % Drikkevarer 6,3 % Andre industrimaskiner og –utstyr 7,3 % Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 5,7 %
Kilde: SSB, http://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh

VIKTIGSTE ØKONOMISKE AVTALER: 1953 og 1980: Dobbeltbeskatningsavtale 1983: Avtale om vitenskapelig, teknisk og industrielt samarbeid 1986: Trollavtalen, inngått i forbindelse med kontrakten om gassleveranser fra Trollfeltet. Rammeavtale om økonomisk, industrielt, teknologisk, vitenskapelig og kulturelt samarbeid. 1994: Avtale om det Europeisk Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS) 1995: Avtale om etablering av gassrørledning mellom Norge og Frankrike (NorFra/Franpipe)

ANDRE HANDELSFORBINDELSER: Fransk-Norsk Handelskammer, etablert i 1919, har som formål å fremme de økonomiske relasjonene mellom Norge og Frankrike. Ca. 250 norske og franske bedrifter og organisasjoner er pr. dd. medlemmer. Via Fransk-Norsk Handelskammer og deres kontorer i Norge og Frankrike gis de anledning til å utvikle forbindelser seg imellom, og få rådgivning ifht. handel, etablering og annet samarbeid. http://www.ccfn.no/no/

Innovasjon Norge i Frankrike fremmer norske eksportinteresser og bistår norske bedrifter og organisasjoner med markedsinformasjon og veiledning ift. handelsforbindelser, eksportmuligheter og bedriftsetablering i Frankrike.

Fransk-norsk stiftelse (Fondation Franco-Norvégienne, FNS)fremmer langvarig fransk-norsk samarbeid gjennom finansiering av felles FoU-prosjekter der både industri og forskningsinstitutter / universiteter er involvert, med sikte på å koble franske og norske industripartnere.

Norges Sjømatråd Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet, som arbeider med å markedsføre norsk fisk og sjømat i utlandet. http://www.seafood.no/

INVESTERINGER:

Norske selskaper i Frankrike: Det er over 100 norske bedrifter representert i Frankrike (2015), hvorav mange av de største norske industriselskapene. Blant disse er bl. a. Yara, Hydro Aluminium, Norske Skog, SAS, Schibsted (eier av gratisavisen 20 Minutes og rubrikknettstedet Au bon coin), DNV, Marine Harvest, Lerøy, Tandberg, Kongsberg Automotive og Statkraft. Hydro er den største norske arbeidsgiveren i Frankrike, med ca. 1000 ansatte. Det er også omfattende kontakter mellom den norske romfartsindustrien og det franske romfartsmiljøet rundt Toulouse i Sør-Frankrike.

Statens Pensjonsfond Utland: Av SPUs totalverdi var 5 % investert i Frankrike ved utgangen av 2015 (mot 5,1 % i 2014), noe som utgjør 371,2 mrd. NOK. Av totale investeringer i utlandet utgjør investeringer i aksjer i Frankrike 3,23 % og investeringer i rentepapirer i Frankrike 1,47 %. Det er kun i USA, Storbritannia, Japan og Tyskland at det investeres mer (men det investeres mer i aksjer i Sveits enn i Frankrike). Gjennom SPU er Norge blant de største fondsbaserte investorene på børsen i Paris, med rundt 241,6 mrd. NOK i aksjer og 109,8 mrd. NOK i obligasjoner. Fondet har bl.a. investert i Total, Sanofi, GDF Suez, BNP Paribas, Louis Vuitton, Danone, Schneider Electric SA, L’Oréal, Vinci og Vivendi. I 2011 gikk SPU i partnerskap med AXA Group om eiendomsinvesteringer i Frankrike. Ved utgangen av 2015 var eiendomsinvesteringene i Frankrike totalt verdsatt til 19,8 mrd. NOK, og Frankrike er etter USA og Storbritannia det landet hvor SPU har investert mest i eiendom. http://www.nbim.no/en/investments/

Franske selskaper i Norge: Det er i overkant av 100 filialer for franske selskaper i Norge. Olje- og gassektoren er godt representert med Total og Gaz de France som de største aktørene. Innenfor bank og finans har både BNP og Société Général filialer i Norge, mens f.eks. Peugeot/Citroën, Renault, Thales, Alcatel-Lucent og Michelin er blant de største industriselskapene. Innen data/konsulenttjenester har vi blant andre Steria og Cap Gemini.