Fødselsnummer

Informasjon om norsk fødselsnummer

Folkeregisteret opplyser at saksbehandlingstiden for tildeling av fødselsnummer for barn født i utlandet fremdeles dessverre er lang (p.t. mellom 8-10 uker), men at de jobber kontinuerlig med å få ned saksbehandlingstiden. Utenrikstjenestens oppgave er å ta imot anmodning om fødselsnummer og oversende anmodningen til Skatteetaten (dersom passvilkårene er oppfylt). Utenriksstasjonen kan i helt spesielle tilfeller, dersom det anses å være fare for søkers eller søkers nære families liv, helse eller sikkerhet, og det er nødvendig med rask utstedelse av pass for at barnet skal kunne reise ut av landet, anmode Folkeregisteret om å prioritere saken. Utover dette gir ikke Folkeregisteret saker prioritet av hensyn til prinsippet om likebehandling.

Et norsk fødselsnummer er et unikt identitetsnummer som følger deg hele livet. Det består av 11 tall, hvor de seks første tallene viser fødselsdato. Alle som blir født i Norge får et fødselsnummer automatisk fra Skatteetaten etter at sykehuset har sendt fødselsmelding til Skatteetaten.

 

Alle som blir født i utlandet må lese videre:

Før du kan søke om pass, du ha et norsk fødselsnummer. For å søke om et fødselsnummer må man bestille en avtale på utenriksstasjonen.  Samtidig innleveres søknad om førstegangspass til barnet. Man bestiller en avtale på ambassaden ved å sende en e-post til følgende adresse: consular.bogota@mfa.no.

Alle søknader om fødselsnummer blir behandlet i Norge av Skatteetaten. Saksbehandlingstiden er mellom 8-10 uker.

 

For søknad om fødselsnummer gjelder følgende krav:

Søknadsbrev om fødselsnummer - Det er veldig viktig at det kommer klart frem hvilke navn og etternavn dere ønsker. Barnet kan gjerne bruke to etternavn som er vanlig i Latin Amerika.

Original fødselsattest til barnet og oversettelse av fødselsattest (norsk eller engelsk) –  legalisert med Apostille

- Attesten må oversettes av statsautorisert oversetter

*OBS fødselsattesten må legaliseres med Apostille 2 ganger. Første gang legaliseres selve dokumentet og andre gang legaliseres oversetterens underskrift.

Originalpassene til begge foreldrene bør presenteres. Kopi vil bli tatt ved ambassaden. 

Kopi av vigselsattest og kopi av oversettelse av vigselsattest (norsk eller engelsk) 

* Ambassaden kan ikke garantere at en utenlandsk forelder blir registrert i Folkeregistret men det er Skatteetaten som vurdere dette i utgangspunktet. Se mer informasjon under "Spesielle tilfeller" (se lengere ned på denne siden)

Spesielle tilfeller:

Hvis foreldrene var gift da barnet ble født, men ekteskapet ikke er registrert i Norge, må det registreres med Skatteetaten før søknad om fødselsnummer kan behandles. Dette må gjøres direkte hos Skatteetaten og ambassaden kan ikke gi bistand i denne prosessen.

- Vigselsattesten må oversettes av statsautorisert oversetter. 

*OBS vigselsattest må legaliseres med Apostille 2 ganger. Første gang legaliseres selve dokumentet og andre gang legaliseres oversetterens underskrift.

Dokumentene bør sendes til:

Skatteetaten, Postboks 9200 – Grønland, 0134 OSLO, NORWAY

Skatteetaten – Ekteskap i Utlandet

Hvis foreldrene ikke er gift og den norske forelderen er registrert som utvandret i Folkeregisteret, er det nødvendig å få farskapet anerkjent av NAV, før søknaden om fødselsnummer kan behandles. Dette må gjøres direkte med NAV og ambassaden kan ikke gi bistand i denne prosessen.

 

NAV – Farskap eller Medmorskap Fastsatt i Utlandet

Hvis den norske forelderen er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge og ikke bor sammen med den utenlandske forelderen og barnet, bør en original farsskapserklæring sendes (Erklæring om farskap). Se nettsiden til NAV for instruks om hvordan dette kan leveres.

NAV – Farskap og Foreldreansvar

Skjema  for Søknad om annerkjenelse av utenlandsk avgjørelse om farskap eller medmorskap finnes under "Relatert Innhold"

*Når ambassaden har mottatt en original farskapserklæring fra norske myndigheter, må den utenlandske forelderen til barnet møte opp personlig for å undertegne samme originalerklæring ved en norsk ambassade for å godkjenne faren. Konsulater kan ikke motta farskapserklæringer.

I noen tilfeller kan stasjonen be om en DNA analyse av barnet.    

Mer informasjon om Farskap og DNA analyse