Foto: domstol.no

Notarialforretninger

Utenriksstasjonen kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

I henhold til utenrikstjenesteloven, §13 Notarialforretninger, kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Dette ombefatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte at et dokument er originalt 
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi)
  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte at en person lever (leveattest)
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person

Ambassaden kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Ambassaden kan ikke bekrefte rett kopi av cubanske ID-dokumenter eller andre dokumenter utstedt på Cuba. 

For notarialforretninger er gebyrene fastsatt i henhold til gebyrtariff for norske utenriksstasjoner, se link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gebyr_2014/id764442/.

Gebyr for en notarialbekrefteslse er NOK 288, som betales til norsk bankkonto i DNB med kontonummer 7694.05.13797. Vennligst send ambassaden en bekreftelse på betaling når denne er foretatt, til vår e-post emb.havana@mfa.no, slik at vi kan sette opp en time for besøk ved ambassaden. 

Merk:

  • Dokumentet du ønsker å få signert må være utformet før du kommer til ambassaden. Det vil si at dersom du ønsker å signere en viljeserklæring (power of attorney), må du ta med denne til oss, og den skal signeres foran embetsmann.
  • Du må være kjent med innholdet før du kommer til timen.
  • Vær oppmerksom på at enkelte forespørsler om notarialforretninger kan ta flere dager å behandle.