Bistand til norsk næringsliv

Informasjon om hvordan ambassaden kan bistå norsk næringsliv i Storbritannia.

Ambassaden i London kan bistå enkeltbedrifter med å finne de rette kontaktene i Storbritannia, og har et bredt nettverk som norske bedrifter kan dra nytte av. Dette gjelder både på myndighetsnivå og i privat sektor.

Ambassaden kan benyttes som møteplass mellom norske og britiske parter. Dette har blitt gjort både gjennom organisering av fag- og kontaktseminarer, produktpresentasjoner for inviterte målgrupper, og gjennom enkeltstående møter, og i enkelte tilfeller ved mottakelser eller middager i ambassadørens residens.

Dersom ambassaden er part i eller støtter næringsfremmetiltak, kan vi være behjelpelige med direkte henvendelser til britiske myndigheter i forbindelse med tiltaket.

Ambassadens arbeid med næringsfremmetiltak er som regel innenfor rammen av Team Norway.

Team Norway er et nettverksbasert samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører som jobber for å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Formålet med samarbeidet er å bidra til økt verdiskapning i norsk økonomi gjennom informasjonsutveksling, samordning og koordinert innsats og koordinerte initiativer.

I Norge ledes arbeidet med Team Norway av Nærings-og fiskeridepartementet. Utenriksstasjonene koordinerer Team Norway i utlandet.

Team Norway UK består av den norske ambassaden i London, Innovasjon Norge UK, Sjømatrådet UK, Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Norwegian-British Chamber of Commerce (NBCC).