Personnummer

I henhold til forskrifter til passloven, er det krav om at passøkers hele fødselsnr på elleve siffer innføres i passet. Fødselsnummeret består av fødselsdato og et personnummer.

Passøkere som ikke tidligere har fått tildelt personnummer, må søke om å få tildelt personnummer via ambassaden.

For barn må bekreftet kopi av fødselsattest der foreldrenes navn fremgår, og kopi av begge forelders pass eller identitetskort. Barnets originale fødselsattest må være påført apostillestempel. Attestene må være på norsk, engelsk, fransk eller tysk.  For voksne vedlegges bekreftet kopi av norsk pass. 

Dersom foreldrene ikke er gift, eller at ekteskapet ikke er registrert i norsk folkeregister, må en farskapserklæring vedlegges søknaden. Erklæringen fylles ut på eget skjema ved fremmøte i ambassaden og skal undertegnes av både far og mor.

For norske statsborgere eller personer som er født eller adoptert i Norge, som har vært registrert bosatt i Norge, kan fødselsattest utstedes ved folkeregisteret i bostads/utvandringskommunen.  Dersom attesten er på et annet språk enn norsk, engelsk, tysk eller fransk, må autorisert oversettelse vedlegges.

Saksbehandlingen kan ta mellom 6-8 uker, men man må regne med at det i perioder kan ta lengre tid.