Tjenester som utføres på stasjonen

Ambassaden i Tel Aviv tilbyr nordmenn konsulær bistand. Dette gjelder både bistand i akutte saker i forbindelse med uforutsette hendelser i utlandet og på den andre side mer ordinær bistand av ikke-akutt karakter. Et bærende prinsipp i all konsulær bistand er hjelp til selvhjelp.

Ambassaden tilbyr også følgende tjenester:
•Pass
•Informasjon om navneforandring
•Søknad om norsk personnummer
•Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap
•Utskrift av folkeregisteret
•Bekreftelse leveattest (til Statens Pensjonskasse)
•Avleggelse av norsk eksamener
 

Notarialforretning (notarius publicus)

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 Notarialforretning kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte at et dokument er originalt
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi)
  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte at en person lever (leveattest)
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person

Utenriksstasjonen kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at stasjonen ikke kan bekrefte rett kopi av israelske id-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i Israel.

 

Tjenester stasjonen ikke utfører
Ambassaden i Tel Aviv har ikke vigselsrett.