Stop written on hand - Photo:FemPlatz
FemPlatz

Priča o uspehu Udruženja građanki FemPlatz – žena kao pokretačka snaga

U Izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji žena navodi se da u Srbiji, kao i u svetu, živi više žena nego muškaraca (51,3%), i mada je njihov položaj zakonski izjednačen sa položajem muškaraca, žene su i dalje izložene različitim oblicima diskriminacije. To potvrđuju i stavovi građana, koji žene prepoznaju kao jednu od tri najdiskriminisanije društvene grupe. Republika Srbija je izgradila adekvatan antidiskriminacioni pravni okvir, ali su u praksi žene i dalje diskriminisane u svim oblastima javnog i privatnog života, a diskriminaciji su posebno izložene žene iz višestruko marginalizovanih grupa. Položaj žena na selu je posebno zabrinjavajući, mali je broj ekonomski nezavisnih žena, vlasnica poljoprivrednih gazdinstava, a pristup zdravstvenoj zaštiti i drugim javnim uslugama im je otežan. Žene su često izložene i raznim oblicima nasilja, a zaštita od nasilja nije adekvatna, posebna kada se radi o ženama i devojčicama sa sela.

Prepoznajući značaj i ozbiljnost problema sa kojima se žene u Srbiji suočavaju, grupa aktivistkinja sa preko 15 godina iskustva u radu u civilnom sektoru osnovala je, u septembru 2017. godine, Udruženje građanki FemPlatz. Udruženje je osnovano sa ciljem da pokreće teme značajne za poboljšanje položaja žena i devojčica, kao što su zaštita od diskriminacije, bezbednost, šire učešće žena u društveno-političkom životu, a posebno pitanje zaštite žena i devojčica iz marginalizovanih grupa koje se suočavaju sa višestrukom diskriminacijom.

imagej35o.png

Udruženje nastoji da ukaže na važnost participacije žena u društvenom i političkom životu, kao i na načine na koje njihovo aktivno učešće može dovesti do promene životnih uslova i ostvarivanje rodne ravnopravnosti. FemPlatz je u tom cilju sproveo nekoliko istraživanja i analiza, i na osnovu njihovih rezultata kreira planove i strategije zagovaranja za izmene zakona i javnih politika vezanih za položaj žena u društvu. Osnovni principi delovanja udruženja su negovanje kulture nenasilja, tolerancije i jednakosti, a u cilju razvoja društva koje je će svakoj ženi i devojčici obezbediti ravnopravnost, osnaživanje i poštovanje njenih prava. FemPlatz nastoji da prenese poruku svim ženama da su one pokretačka snaga i primer budućim generacijama.

Tokom svog višegodišnjeg rada, udruženje je sarađivalo sa velikim brojem žena, od kojih neke žive u ruralnim sredinama i aktivne su u lokalnim udruženjima. Ustaljeno mišljenje žena sa sela je da se njihova znanja i iskustva ne prepoznaju dovoljno, te da ih lokalne institucije ne vide kao značajan resurs koji može uticati na poboljšanje njihovog položaja. Želja da se osnaži saradnja sa udruženjima žena sa sela u Vojvodini, ojačaju njihovi kapaciteti i podigne svest i informisanost o njihovim socijalnim i ekonomskim pravima, da se doprinese njihovoj zaštiti od nasilja i rodno zasnovanoj diskriminaciji, bila su glavni motivi za uključivanje FemPlatz-a u projekat „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“, koji Poverenik za zaštitu ravnopravnosti implementira u saradnji sa Agencijom UN za rodnu ravnopravnost (UN Women), uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

FemPlatz photo 2.jpg

Izjava jedne od učesnica fokus grupa sa kojima je FemPlatz razgovarao toko pripreme projekta možda najbolje oslikava značaj teme kojom se projekat „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“ bavi: „Najveći problem seoskim ženama je to što su odsečene od civilizacije, što žive u patrijarhalnom društvu u kome je ženi mesto u domu i nema potrebe da se ona zapošljava. Većina seoskih žena žive od poljoprivrede, i nemaju socijalne i zdravstvene beneficije. To ne mora biti tako veliki problem dok su mlađe, ali kada su starije i ne mogu više da obrađuju zemlju, njihov položaj postaje mnogo teži, jer nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu i sopstvenih sredstava za pristojan život. Žene sa sela, posebno one starije, ne idu na redovne zdravstvene preglede, nemaju nikakav društveni život i nikada ne posećuju kulturne ili društvene događaje. Žene na selu su ostavljene i zaboravljene, i, za razliku od žena u gradu, nemaju priliku ni da se informišu. Ovde muškarac ima glavnu reč, pa tako, na primer, ako imate samo jedan televizor u kući, onda ste prinuđeni da gledate ono što on želi.“

U okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“, Udruženje građanki FemPlatz je do sada bilo izuzetno aktivno - realizovane su dve dvodnevne obuke za udruženja žena sa sela, pet sastanaka sa predstavnicama i članicama udruženja i čak tri lokalne akcije – u Alibunaru, Opovu i Hajdučici. Svakom seoskom udruženju je obezbeđena mentorska podrška za pripremu i definisanje planova za realizaciju lokalnih akcija i drugih aktivnosti, koje su okupile oko 80 žena iz različitih seoskih sredina u Vojvodini.

FemPlatz photo 1.jpg

Posebno su bile značajne dve dvodnevne obuke „Jaka udruženja seoskih žena za jake lokalne zajednice“, realizovane u saradnji sa četiri udruženja žena sa sela. Svrha obuka je bila osnaživanje seoskih udruženja kako bi mogla aktivnije da se angažuju na senzibilizaciji i informisanju žena sa sela o rodnoj ravnopravnosti i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije. U okviru obuke, bilo je reči o uključivanju rodne perspektive u rad ovih udruženja, projektnom planiranju, strukturi projekata, konkretnim aktivnostima, budžetiranju, kao i o osmišljavanju načina komunikacije sa zajednicom i promociji lokalnih akcija. Pored toga, svako udruženje izabralo je proizvod koji će posebno promovisati na lokalnim akcijama i drugim manifestacijama.

Udruženje građanki FemPlatz zadovoljno je rezultatima svog dosadašnjeg rada, a posebno mogućnostima njegovog unapređenja kroz učešće u projektu „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“. No, i pored toga, još uvek ima mnogo prostora za različite dodatne aktivnosti, te će FemPlatz nastaviti sa svojom saradnjom sa udruženjima žena sa sela, ali i brojnim drugim aktivnostima u cilju poboljšanja položaja žena i devojčica u Srbiji, a posebno njihove zaštite od diskriminacije i bezbednosti.